Россия ЭЭМ Актаныш районы буенча булек                        житэкчесе полиция подполковнигы                       Р.Р. Гайнетдиновнын 2015 ел нэтижэлэре буенча доклады

 

 

2015 елда район жирлегендэ аерым зур ижтимагый-сэясэткэ кагылышлы хэллэр кузэтелмэсэ дэ  булек хезмэткэрлэренен эше, Россия, Татарстан Республикасы эчке эшлэр  министрлыклары куйгэн талэплэр нигезендэ алып барылды.

Илдэ булган террорчылык выкыйгалары вакытында, хезмэткэрлэрнен эш талэплэре Россия Федерациясе Эчке эшлэр министрлыгы фэрманы нигезендэ кочэйтелгэн тэртиптэ, кин масштаблы террорчылыкка каршы профилактик операция кысаларында алып барылды. Шулай ук булек хезмэткэрлэре сентябрь аенда уздырылган Татарстан Президентын сайлауларда жэмэгать тэртибен тээмин итудэ зур кочлэрен куйдылар.

Ел агымында хезмэткэрлэрнен эшендэ топ бурычлар булып жинаятьчелеккэ каршы корэш, кылынган жинаятьлэрне вакытында ачып бару, районда жэмэгать тэртибен саклау хэм юлларда транспорт дисциплинасын булдырулар торды. Югары министрлыктан килгэн курсэтмэлэр, шулай ук урындагы планлы чараларны утэу максатыннан барлык эш алымнарын да кулланылу нэтижэсендэ, район жирлегендэ криминал хэл куз алдында тотылды.

Гомуми криминал хэлнен торышы.

2015 ел дэвамында район жирлегендэ 181 жинаять теркэлде. 2014 ел белэн чагыштырганда жинаятьлэрнен гомуми саны 9,0% ка артты,  2014 елда 166 жинаять кылынган иде. Республикада жинаятьлэрнен саны 16,3 %-ка артуы кузэтелде.

Теркэлгэн жинаятьлэрнен торлэре буенча алганда: авыр хэм аеруча авыр жинаятьлэр 20,0 % кимрэк теркэлде, ягъни 2014 елда 32 жинаять теркэлгэн булса, 2015 елда 26 булды. Аерым алганда - аеруча авыр жинаятьлэр 6-ау теркэлде. Авыр жинаятьлэр 20 булды, узган ел 27 иде. Уртача авырлыкта 53 жинаять булды, 2014 елда 68 иде, жинелчэ авырлыкта 102 жинаять, 2014 елда 66 булды. Анализлардан куренгэнчэ жинаятьлэрнен торлэре буенча елдан ел узгэрешлэр кузэтелэ.

Шэхескэ карата барлыгы 65 жинаять теркэлде. Бу тор жинаятьлэрдэн: шэхеснен тормышына хэм сэламэтлегенэ кагылышлылары 8 булды. Шулардан: белэ торып кеше утеру факты 2-эу булды.

Белэ торып кеше сэламэтлегенэ авыр тэн жэрэхэтлэре ясау - 6 жинаять кылынды. Шэхеснен ирегенэ хэм кешелек дэрэжэсенэ кагылышлы жинаятьлэрдэн - кочлэу,  хэм башка шундый тор жинаятьлэр теркэлмэде.

Узган еллардагыча, шулай ук Республиканын башка авыл районнарында кебек ук, жинаятьлэрнен ин куп олешен молкэткэ карата кылынган жинаятьлэр тэшкил итте, ягъни ул барлык тор жинаятьлэрнен  54,1%-ын тэшкил итэ. Барлыгы 98 мондый тор жинаять теркэлде. Алардан кеше  талау факты 2-эу теркэлде, узган ел 3. Бу тор жинаятьлэрнен ин зур олешен, ягъни  67,3% ын караклык юлы белэн урлашу фактлары алып тора. Барлыгы 66 урлашу факты теркэлде, бу сан узган ел белэн чагыштырганда бер тигезлектэ калды.  Урлашулардан, 7-е гражданнарнын шэхси квартираларыннан, калганнары шэхси хэм кумэк хужалыклардан терлек, техникалардан запас частьлэр хэм башка объектлардан, шулай ук шэхси хужалыклардан торле жихазлар, акча, кэрэзле телефон урлау  фактлары тэшкил итэ.

Район жирлегендэ ин куп урлашу фактлары Актаныш-30, Иске Сэфэр-4,Чалманарат-3,  Пучы, Актанышбаш, Байсар,  Чуракай, -2-эр жирле-узидарэ Советларына караган жирлеклэрдэ теркэлде.

Шулай ук молкэткэ кагылышлы жинаятьлэрдэн куркытып кеше талау факты (вымогательство) 2-эу теркэлде,  техника куып алып киту буенча 1 жинаять теркэлде.

Наркотикларга бэйле булган 1 жинаять, ату коралы белэн бэйле булган 1 жинаять теркэлде.

Район эчке эшлэр булегенен эше уткэн чорга жинаятьлэрнен ачылышы хэм район халкын торле жинаятьчел йогынтылардан саклау бурычынын утэлеше белэн бэялэнэ.

Ел йомгакларыннан куренгэнчэ жинаятьлэрнен гомуми ачылышы 70,7 % тэшкил итте. Бу курсэткеч узган ел белэн чагыштырганда 9,0 %-ка кимрэк, Республика буенча жинаятьлэрнен гомуми ачылышы 53,3 % тэшкил итте. Авыр хэм аеруча авыр жинаятьлэрнен ачылышы 92,9 % булды, бу курсэткеч узган ел белэн чагыштырганда 5,9 %-ка артыгырак.

Шунысы куанычлы авыр хэм аеруча авыр жинаятьлэрдэн, белэ торып кеше утеру,  куркыту юлы белэн талау кебек жинаятьлэр тулысынча ачылды, гаеплелэр жинаять жавапчылыгына тартылды. Авыр жинаятьлэрдэн саналган юлбасарлык (разбой) фактлары 2015елда теркэлмэде. 2015 елда оператив эзлэнулэр нэтижэсендэ, 2014 елнын 10 март конне Казан-Уфа трассасында юлбасарлык кылучылар ачыкланып жинаять эше судка жибэрелде.

Болар белэн бер рэттэн ел нэтижэлэреннэн куренгэнчэ, хэм 2014 ел белэн чагыштырганда  караклык юлы белэн урлашу фактларынын ачылышы 23,6 %-ка кимеде, 67,2-дэн, 43,6 %-га.

2015 елда хезмэткэрлэр тарафыннан 2013-2014 елгы ачылмый калган куп кенэ жинаятьлэр ачыкланды, (барлыгы 7 жинаять). Качуда булган жинаятьчелэрне тоткарлау буенча оператив-эзлэу эшлэре уз югарылыгында оерштырылды. 2015 елда эзлэнудэ булган 2 жинаятьченен 1-е тоткарланды. 25 ноябрь конне 2011 елдан бирле федераль эзлэнудэ булган граждан тоткарланды.

Район узэге Актанышта участок инспекторы хэм оператив хезмэткэрлэр коче белэн наркотикларга кагылышлы бер жинаять ачыкланды.  

 

 

   Икътисад олкэсендэ кылынган жинаятьлэр буенча:

Икътисад олкэсендэ 9 жинаять теркэлде, узган елга караганда 50,0%-ка кубрэк. Ел дэвамында зур суммада молкэт узлэштеру, ришвэт алу, салым олкэсендэге икъдисади жинаятьлэр ачыкланмады.

 

Жэмэгать урыннарында барлыгы 46 (2015 елда-49) жинаять теркэлде, гомуми жинаятьлэр арасында аларнын уртача авырлыгы (удельный вес) 25,4 % тэшкил итте. Жэмэгать урынында кылынган жинаятьлэрнен ачылышы 76,5 % тэшкил итте. Жэмэгать урынында кылынган жинаятьлэрдэн спиртлы эчемлеклэр куллану хэм яшусмерлэр катнашында эшлэнгэн жинаятьлэр саны артуы кузэтелде.

Урамнарда 22 жинаять кылынды (2014 елда-28), ачылыш 68,8 % тэшкил итте.

Балигъ булмаганнар тарафыннан кылынган жинаятьлэр 3 тапкырга артты, ягъни 2014 елда 4 жинаять кылынган булса 2015 елда 12 булды. Тикшерелгэн жинаятьлэрдэн уртача авырлыгы 8,9 % тэшкил итте. Ел дэвамында эчке эшлэр булегенэ хэм инспекциягэ 81 яшусмер алып киленгэн, шуларнын 35-е торле административ хокук бозу очен жавапка тартылган. Балигъ булмаганнар белэн эшлэу инспекциясендэ бугенге конгэ 30 яшусмер хэм 27 тотрыксыз дип хисапланган гаилэ учетта тора. Уз балаларын тэрбиялэудэ тиешенчэ чара курмэгэн очен 54 ата-ана административ жавапка тартылган.

  Административ хокук бозуларны ачыклау буенча: вак хулиганнарны ачыклау буенча курсэткечлэр 41,2 %-ка кимеде (119 дан 70 кэ), жэмэгать урынында спиртлы эчемлеклэр куллану,  спиртлы эчемлеклэр кулланган хэлдэ йоручелэрне ачыклау 4,4 %-ка кимеде (585 тэн 559 га). Кулланучылар жэмгыятендэ ачыкланган хокук бозулар 38,5 %-ка кимеде.

 

Дэулэт автомобиль инспекциясе эше

2015 елда район жирлегендэ 41 юл-транспорт фажигасе теркэлде. Бу курсэткеч узган елгы чор белэн чагыштырганда 8,9 %-ка кимрэк, Аларда балалар катнашында булганы 3-эу, жэяулелэр катнашында -3-эу. Юл-транспорт фажигалэрендэ 14 кешенен гомере озелде, имгэнучелэр 51 кеше булды.  Алар арасында транспорт белэн спиртлы эчемлеклэр эчкэн хэлдэ идарэ итеп юл фажигалары ясаучылар  20,0 % ка, ягъни 5 тэн 4 кэ кимеде. Шулай ук жэяуле гаебе белэн 3 юл фажигасы булды.    

Барлыгы 18250 (2014 елда-16290) юл йору кагыйдэлэрен бозучы ачыкланды.

 

Булекнен профилактик чараларда катнашудагы эше:

Узган 2015 елда «Алкоголь-2015» операциясе барышында хезмэткэрлэр тарафыннан район жирлегендэ законсыз эйлэнештэ булган 450,4 литр спиртлы эчемлек алынды, Казахстаннан кергэн спиртлы эчемлеге 278,6 л. Барлыгы 25 граждан административ хокук бозган очен административ жавапчылыкка тартылды.

 Ел дэвамында террорчылыкка каршы оештырылган профилактик операциялэр барышында законсыз эйлэнештэн 1 данэ ату кораллы алынды. Район халкы тарафыннан 12 граждан уз телэклэре белэн ау мылтыкларын тапшырдылар. Бугенге кондэ районда официаль учета 378 (2014 елда 384) ату коралы тотучы граждан хисапта тора, аларнын кулларында 447 ату коралы бар. Саклау кагыйдэлэрен бозган очен 28 граждан административ жавапчылыкка тартылды. 20 ау мылтыгы саклау кагыйдэлэрен бозган очен алынды.

  

Барлык кимчелеклэрне искэ алып, шулар белэн бер рэттэн, Россия эчке эшлэр министрлыгынын 3-нче санлы «Эчке эшлэр органнарынын 2016 елга остенлекле юнэлешлэре» Директивасы, Татарстан ЭЭМ-нын 2016 елга кабул ителгэн эш планнарыннан чыгып, алдагы чорда топ бурычлар итеп тубэндэгелэрне билгелэргэ:

-                     районда жэмэгать тэртибен саклау хэм юлларда транспорт дисциплинасын булдыру;

-                     билгесезлек шартларында кылынган жинаятьлэрне ачыклау буенча оператив-эзлэу эшлэрен кочэйтергэ;

-                     законсыз эйлэнештэ булган наркотикларны, ату коралларын ачыклау буенча оператив эшне кочэйтергэ;

-                     икътисад олкэсендэге жинаятьлэрне ачыклау буенча нэтижэле тикшеру-эзлэу эшлэрен оештырырга;

-                     молкэткэ кагылышлы жинаятьлэрне кисэту буенча нэтижэле чаралар курергэ;

-                     бигрэк тэ профилактик жинаятьлэрне ачыклау буенча планлы чаралар уздырырга, участок инспекторларын эшен тамырдан унай якка узгэртергэ;

-                     элек хокемдэ булучылар белэн индивидуаль профилактика эшен жанландырырга;

-                     балигъ булмаган балалар белэн эшлэу инспекциясенен профилактика юнэлешендэге эшне арттырырга;

-                     район узэге Актанышта тиешле жэмэгать тэртибен булдыру йозеннэн, кичке нарядларнын эшен,  район ЮХИДИ хезмэтен кондэлек контрольгэ алырга;

-                     алкоголь продукциясенен законсыз эйлэнеше олкэсендэ хокук бозу очракларын ачыклау хэм кисэту максатында рейдлар уздырырга;

-                     Россия ЭЭБ тарафыннан халыкка курсэтелэ торган дэулэт хезмэт курсэту (госуслуги) хезмэтеннэн файдалануны яхшыртырга хэм электрон юл белэн хезмэт итуне арттырыга;

-      террорчылыкка каршы корэшне дэвам итэргэ, район жирлегенэ чит илдэн килгэн гражданнарнын миграция законлылыгын контрольдэ тотарга;

-     гражданнарнын полициягэ карата ышанычын тагын да арттыру максатында хэрбер хэбэр, жалоба, гаризалар буенча  вакытында чара курергэ.

 

 

 

 

ДОКЛАД

 начальника отдела МВД России по Актанышскому району

подполковника полиции Р.Р. Гайнетдинова

о результатах оперативно-служебной деятельности отдела по итогам  2014 года

 

                                      

Планируемый объем оперативно-служебных задач по результатам 2014 года в целом выполнен.

В соответствии с комплексной оценкой деятельности органов внутренних дел по итогом полугодия 2014 года, отдел набрав 2981,5 балла,  занимает 14 место среди 19 подразделений своей категории (эффективность 79,7%).

Активное участие личный состав  принимал в обеспечении безопасности и поддержании общественного порядка при проведении политических, зрелищных и спортивно-массовых мероприятий, а также в операциях, проводимых на федеральном и республиканском уровне.  В результате проведенной работы не допущено происшествий, связанных с проявлениями терроризма и экстремизма.

В целом же, оценивая результаты оперативно-служебной деятельности за 12 месяцев  2014 года, можно отметить, что отделу МВД России по Актанышскому району удалось удержать криминальную ситуацию под контролем. В сравнении с АППГ количество зарегистрированных преступлений снизилось с 209 до 166,  с одновременным увеличением процента расследования (с 74,7 до 79,7%). В сравнении 2013 годом количество зарегистрированных преступлений снизилось на 20,6%. В целом по республике наблюдается снижение преступности, которое составило 2,7%. Снижение преступности произошло в связи со снижением зарегистрированных преступлений средней (на 17,1%) и небольшой тяжести (на 38,9%). При этом следует отметить, что произошел рост процента расследованных преступлений средней тяжести на 13,1%, с 61,9 до 75,0%

Как всегда самый большой удельный вес зарегистрированных преступлений приходится на Актанышское СП. Здесь зарегистрировано 66 преступлений, что составляет 40,0%  из всех совершенных на территории обслуживания, преступлений.

По итогам 12 месяцев 2014 года на территории Актанышского муниципального района произошел рост количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений  на 68,4%, с 19 до 32 преступлений. Данный значительный рост связан, в основном, с ростом на 150,0% преступлений против личности (с 4 до 10), а также на 40% - преступлений против собственности (с15 до 21).

Удельный вес тяжки и особо тяжких преступлений в структуре преступности возрос на 10,1% и составил 19,3%.

Одним из приоритетных задач являлась организация раскрытия и расследования преступлений данной категории. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений  уменьшилась на 5,3%, с 92,3% до 87,0%, при увеличении числа зарегистрированных преступлений данной категории на 68,4%. Она на 0,8% ниже, чем по категории (по РТ – 58,8%). Приостановлено 3 уголовных дела данной категории (2013г – 2).

 

Преступления против личности.

 

Предупреждение преступлений против жизни и здоровья граждан одна из актуальных проблем борьбы с преступностью в районе. Оно является важным направлением деятельности ведущих служб органов внутренних дел, в первую очередь, уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции, следствия и других служб и подразделений.

В сравнении с 2013 годом количество зарегистрированных преступлений совершенных против личности, снизилось  на 31,6%, с 38 до 26, по РТ снижение преступности составило 2,4%.   Вместе с тем, необходимо отметить, что основная масса преступлений данной категории является превентивными преступлениями, выявленные самими сотрудниками. За истекший период текущего года зарегистрировано 10 преступлений против личности, (УПТВЗ-8, изнасилование -2) относящиеся к категории тяжких и особо тяжких преступлений.

Особую тревогу вызывает, что в сельском районе за текущий год зарегистрированы 8 фактов  умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, (АППГ-2) и преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 2 факта. (последний раз преступление данной категории было зарегистрировано в 2010 г-1 факт).

 

Преступления против собственности.

 

Наибольшую долю в структуре преступности района занимают преступления против собственности и наряду с общим снижением  преступности, отмечается снижение  преступлений данной категории на 16,5% и составляет  96 фактов (по РТ снижение на 3,4%). Общая раскрываемость имущественных преступлений повысилась на 11,1% и составила 70,7%. (по РТ 40,9%).

Основной массив имущественных преступлений продолжают составлять кражи, их количество снизилось на 25,0%, с 88 до 66 (по РТ снижение на 0,9%).

Процент раскрываемости данного вида преступлений составил 67,2% (АППГ-55,8).

Анализ хищений чужого имущества по предмету преступного посягательства показывает, что в их структуре значительное место занимают покушения на сотовые телефоны и инструменты, деньги, предметы домашнего обихода, скот, черный металл, бытовая техника, теле-видеоаппаратура, строительные материалы, сборочные единицы и детали, инструменты.

            В последнее время участились факты краж из магазинов, расположенных в райцентре с.Актаныш.

            В целях профилактики хищений с объектов хранения ТМЦ в текущем году участковыми уполномоченными полиции обследованы состояния технической укрепленности и антитеррористической  защищенности организаций, предприятий, магазинов, торговых баз и т.д. с одновременным проведением профилактических бесед с руководителями данных объектов и рекомендациями по установке камер видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации с целью недопущения совершения противоправных действий в отношении их.

Основными направлениями деятельности по предупреждению и повышению эффективности раскрытия краж из магазинов являются:

- своевременное и эффективное реагирование на сообщения о фактах краж, качественное проведение первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

- проведение мероприятий упреждающего характера исходя из анализа совершенных краж (оперативно-профилактические мероприятия, рейды и т.д.)

- высокий уровень взаимодействия между службами отдела.

Успешная организация профилактических мер по предупреждению и пресечению краж складывается из следующих основных моментов: хорошего знания оперуполномоченными, участковыми уполномоченными полиции обслуживаемых участков, деловых контактов с населением, своевременного реагирования на полученную информацию.

В текущем году в районе зарегистрировано 5 кражи, связанные с проникновением в жилища граждан, (АППГ-11). При этом процент расследованных преступлений данного вида составил 60,0% (АППГ – 90,9%).

 

Для профилактики квартирных краж необходимо продолжить профилактическую работу и рекламные акции с населением по средствам СМИ района, о необходимости принимать адекватные меры по защите собственности с использованием передовых охранных технологий.

За 12 месяцев 2014 года зарегистрировано 3 факта грабежей (2013г.-4).

В ряду наиболее опасных и распространенных преступлений, посягающих на интересы общества и права граждан, стоят разбои, совершаемые с целью завладения чужим имуществом. За 12 месяцев  2014 года  зарегистрировано 1 разбойные нападения, что на уровне АППГ. Не раскрытым остается разбой в отношении  оператора АГЗС.

 Для повышения эффективности раскрытия грабежей и краж  сотовых телефонов в отделе сформирована база данных похищенных и утраченных телефонов, в которую внесены данные на 1057 сотовых телефонов. В течение дежурных суток данные о похищенном сотовом телефоне вносятся в ПК «ТОР».

Ежедневно наружные службы в целях профилактики и раскрытия преступлений нацеливались на проверку сотовых телефонов по ПК «ТОР». В целях контроля в суточной сводке дежурной части  ежедневно отражаются данные по проверке службами лиц, номерных вещей и автотранспорта. Ежесуточно наружными службами проверяются по «IMEI» номерам от 6 до 12 сотовых телефонов.

В современных условиях, важное значение приобретает разработка надежной системы первоначальных оперативно-розыскных мероприятий и неотложных следственных действий по раскрытию преступлений, дальнейшее совершенствование организационно-тактических форм деятельности дежурных частей, подразделения уголовного розыска, следственных, оперативно-технических и иных подразделений органов внутренних дел, участвующих в раскрытии преступлений «по горячим следам».

Как показывает анализ, недостатки в профилактике преступлений однотипны и сводятся в основном к следующим причинам:

-                   неполное выявление лиц, ведущих аморальный образ жизни и поведение которых свидетельствуют о возможности совершения ими уличных разбоев, а также отсутствие комплексного профилактического воздействия на них;

-                   недостатки в организации взаимодействия с общественностью по предотвращению уличных разбойных нападений и грабежей.

Для повышения эффективности работы в данном направлении необходимо во время проведения оперативно-профилактических мероприятий продолжить практику привлечения к охране общественного порядка сотрудников ЧОП и служб безопасности. Ежедневно на основе анализа оперативной обстановки выставлять дополнительные посты и наряды в наиболее криминогенных населенных пунктах района.

 

Противодействие незаконному обороту оружия.

 

В сложившейся ситуации особую актуальность имеют проблемы борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. За 12 месяцев 2014 года зарегистрировано 1 преступление, связанное с незаконным оборотом огнестрельного оружия, что на уровне АППГ.

В ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками отдела проверены соблюдения законности оборота оружия организациями, учреждениями и гражданами имеющих оружия по месту жительства. 92 %  владельцев оружий проверены и все показатели занесены в базу данных. В ходе проверок выявлено 19 (АППГ –  24) административных правонарушений. Всего изъято сотрудниками 18 (АППГ - 28) охотничьих оружий, 28 спортивных патронов калибра 5.6 мм.

 В соответствии с Постановлением КМ РТ № 545 от 5 августа 1995 года  зарегистрировано 12 (АППГ – 18)  фактов добровольной сдачи оружий, из них 11 (АППГ – 12) гладкоствольного охотничьего оружия, 2 (АППГ-1) из незаконного оборота.

 

 

Противодействие проявлениям терроризма, экстремизма и организованной преступности.

 

Во взаимодействии с администрацией района, руководителями транспортных предприятий, предприняты меры по предупреждению террористической угрозы, спланированы и проводятся оперативно-разыскные и специальные технические мероприятия по установлению лиц, причастных к диверсионно-террористическим акциям. Проводятся мероприятия по противодиверсионной защите охраняемых объектов.

Проанализирована оперативная обстановка на обслуживаемой территории и оценена степень террористической угрозы в районе. Налажено взаимодействие с региональными органами ФСБ РФ по РТ.

Организованных преступных групп и сообществ, в т.ч. образованных на этнической основе и занимающихся незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, на территории Актанышского муниципального района не зарегистрировано.

В ОУР отдела ведется учет лиц, прибывших на постоянное либо временное место жительство из стран Закавказья и Средней Азии. Перед регистрацией с вновь прибывшими лицами проводятся специальные беседы, после чего они подвергаются проверке по всем учетам ОВД, паспортные данные вводятся в БД ПК «ТОР». После регистрации в отношении данных лиц проводятся проверки, с использованием негласных и зашифрованных методов. Налажено взаимодействие в работе в данном направлении с соответствующими контролирующими органами и организациями, в том числе с ФСБ РФ по РТ. В отделе создана и постоянно накапливается надлежащая информационно-аналитическая база по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом в районе.

Регулярно проводятся проверки объектов особой важности, в том числе топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Актанышского муниципального района.

На территории Актанышского муниципального района лидеров и активных участников организованных групп и преступных сообществ не выявлено.

За 12 месяцев 2014 года преступления, совершенные в составе организованной группы не расследовались.

 

Противодействие преступлениям, совершаемым в сфере экономики.

 

Работа сотрудников отдела по обеспечению экономической безопасности, а следовательно и социальной стабильности в обществе, в особенности в разрезе антикоррупционной государственной политики в настоящее время носит наиболее актуальный характер и находится под пристальным вниманием общественности. На сегодняшний день выявление экономических преступлений является одним из приоритетных направлений.

За 12 месяцев 2014 года в сфере экономики выявлено 6 преступлений (АППГ-0), предварительное следствие по которым обязательно.

За 2014 год не выявлены факты взяточничество и налоговые преступления.

  В целях стабилизации результатов работы НЭБ и ПК по выявлению тяжких экономических и коррупционных преступлений необходимо:

-                    активизировать   работу   по  выявлению преступлений общеэкономической направленности;

-                    инициировать рассмотрение при начальнике отдела проблемных вопросов   организации     взаимодействия служб по выявлению тяжких экономических преступлений;

-                   держать  на  постоянном  контроле состояние качества  и  интенсивности рассмотрения материалов, поступающих в производство НЭБ и ПК.

-                   держать на контроле поступления информаций согласно Приказу №282 от сотрудников других служб ОМВД России по Актанышскому району;

-                   лично    изучать   материалы    проверок   по    экономическим  составам    преступлений.

Работа по указанному направлению имеет огромную степень влияния на различные сферы не только экономической, но социальной жизни нашего общества, эта линия остается важнейшим направлением деятельности органов внутренних дел. Поэтому необходимо отнестись к этой задаче со всей серьезностью и  приложить все усилия по выполнению поставленных задач.

 

Противодействие незаконному обороту наркотиков.

 

Одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел остается борьба с незаконным оборотом наркотиков и психотропных средств.

За 12 месяцев 2014 год преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, не зарегистрировано.

На сегодняшний день на оперативном учете отдела МВД России по Актанышскому району, как лица, незаконно употребляющие наркотические средства состоит 4 человека, а на официальном 2 человека. За истекший период 2014 года по подозрению в употреблении наркотических средств в Актанышскую ЦРБ было доставлено 32 человека, результаты тестирования отрицательные.

Оказать достойное сопротивление незаконному обороту наркотиков возможно, лишь объединив все усилия, как сотрудников правоохранительных органов, так и родительского и педагогического состава населения, публикацией ряда статей на эту тему, как правоохранительными органами района, так и администрацией районной больницы.

Как первые шаги к этому, можно провести собрания молодежи в школах, с привлечением опытных врачей наркологов, сотрудников специализирующихся по линии НОН, где с применением теле-видео аппаратуры практически объяснить о вреде наркотических веществ и их влиянии на организм.

 

Розыск преступников, без вести пропавших лиц и установление неопознанных трупов.

 

На начало 2014 года остаток не разысканных преступников составлял 2 человека. В течении 2014 года в розыск объявлено 4 преступника. Разыскано всего в 2014 году 5 преступников. В остатке не разысканных 1 преступник:

            На начало 2014 года остаток не разысканных без вести пропавших составлял 3 человека. В течении 2014 года объявлено в розыск 2 человека. Разыскано - 1. В остатке не разысканных 4 человека:

Ø  Шамсутдинова Салима Фархутдиновна (2010г.)

Ø  Латипов Рафагаил Гафурович (2012г.)

Ø  Киняшов Сергей Владимирович (2014г.)

Ø  Абраров Гарифьян Шарифьянович (2014г.)

            На начало 2014 года остаток не разысканных лиц утративших родственную связь составлял 1 человек. В течении 2014 года объявлено в розыск 1 человек. Разыскано - 1. В остатке не разысканных 1 человек:

Ø  Гардиев Ямали Мухамадиевич (2011г.)

            На начало 2014 года остаток неопознанных трупов составлял 3 трупа. В течении 2014 года поставлено на учет 2 трупа. Прекращено по сроку давности — 1. В остатке 4 трупа:

Ø  неустановленный скелитированный труп мужчины обнаруженный на берегу старицы «Белая»; (2012г.)

Ø  неустановленный скелитированный труп мужчины обнаруженный на берегу реки «Белая» недалеко от с. Тат. Ямалы; (2013г.)

Ø  неустановленный труп мужчины обнаруженный в лесном массиве вблизи трассы М7 и д. Верхнее Яхшеево; (2014г.)

Ø  неустановленный труп женщины скончавшейся после ДТП на трассе М7 вблизи с. Поисево.(2014г.)

Из причин несвоевременного установления личностей трупов является невозможность их установления в связи со скелетированием, отсутствием каких-либо приметов и обнаружение трупов вне мест проживания людей.

 

Деятельность участковых уполномоченных полиции.

 

Современные условия предъявляют особые требования к работе участковых уполномоченных полиции. Ведь ключевым звеном в профилактике правонарушений являются именно участковые, они всегда являлись самыми близкими к населению представителями ОВД.

Основным показателем в работе и профилактике правонарушений среди населения является раскрытие преступлений. Участковыми уполномоченными по итогам 2014 года раскрыто 58 преступлений, что ниже  показателей 2013 года на 28 преступлений. Удельный вес от общего числа расследованных преступлений составил 49,2%. (2013г.-47,7%)

Для охраны общественного порядка в районном центре, содействию в обеспечении правопорядка при проведении массовых общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий привлекаются члены ДНД.

Еженедельно руководитель ДНД и руководители организаций и предприятий принимают участие в совещаниях при главе администрации Актанышского муниципального района, в ходе которых разрешаются возникающие вопросы.

 

Бытовая преступность.

 

               С 26 до 22, или  на 15,4% сократилось количество расследованных преступлений, совершенных на бытовой почве. Удельный вес от общего количества расследованных преступлений составил 18,6%, что на 0,3% больше среднего значения категории.

Расследовано больше   преступлений совершенных на бытовой почве:

-     причинений тяжкого вреда здоровью - на 100.0%, с 0 до 1

Расследовано меньше   преступлений совершенных на бытовой почве

-     убийств - на 100,0%, с 1 до 0;

-     побоев и истязаний - на 37,5%, с 8 до 5.

Осталось на уровне АППГ количество расследованных:

-     особо тяжких и тяжких преступлений - 1;

-     угроз убийством - 12

Бытовые преступления, как правило, совершаются в вечернее время суток и преимущественно в будние дни. Из общего числа потерпевших, больше половины являются родственниками правонарушителей, чуть меньше — соседями. Полученные данные свидетельствуют также, что в отношении суп­ругов совершаются более тяжкие преступления, чем в отношении соседей. Установлено, что основным поводом к совершению правонарушений являются ссоры, возникающие на почве жилищно-бытового конфликта, либо семейных или иных родственных неурядиц.

 

 

Рецидивная преступность.

 

Статистика показывает, преступления совершают, как правило, лица, ранее судимые за аналогичные преступления и не имеющие постоянного источника дохода, т.е. те граждане, которые должны быть под постоянным присмотром и контролем.

За  12 месяцев  2014 года значительно сократилось количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, на 52,8% с 53 до 25 фактов, удельный вес расследованных преступлений, совершенных данной категорией лиц, составил 21,2%, что на 8,2% меньше, чем за АППГ.

            Проводится работа по установлению административного надзора в рамках исполнения ФЗ № 64-ФЗ от 06 апреля 2011 года в отношении лиц, освобожденных из мест лишения и имеющие непогашенную в установленном законом порядке судимость.

Так по состоянию на 01.01.2015 года в отделе МВД России по Актанышскому району состоят 7 лиц, в отношении которых решением суда установлен административный надзор и установлены ограничения в соответствии со ст.4 ФЗ №64-ФЗ.

 

Преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.

 

С 70 до 50, или на 28,6% сократилось количество расследованных преступлений, совершенных в состоянии опьянения.

Удельный вес от общего количества расследованных преступлений составил 42,4%, что на 3,5% больше, чем за АППГ.

Несмотря на снижение общего количества преступлений, произошел рост следующих видов преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения: по ст. 158 УК РФ -13, ст.119 УК РФ -9, ст.111 УК РФ -6, ст.112 УК РФ -5, ст. ст. 163,264 УК РФ по -4

            Кроме этого составлен список лиц, совершивших преступления в пьяном виде. Проведены заслушивания УУП по принятию профилактических мер в отношении данных граждан. В основном данные граждане  ранее уже привлекались к административной ответственности. Есть лица, которые привлекались к ответственности несколько раз. Несмотря на принимаемые в отношении них меры, продолжают совершаться преступления со стороны данной категории лиц.

Проводится профилактическая работа по недопущению пьянства. В районе действует Решение Совета Актанышского муниципального района № 8-04 от 23.07.11г. об определении мест, в которых запрещается продажа алкогольной продукции. По данному решению была запрещена продажа алкогольной продукции в 10 торговых точках.

За отчетный период незначительно  снизилась  количество выявленных правонарушений по ст. 20.21 КоАП РФ (распитие, появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения). За 2014 год выявлено 539 нарушений (АППГ- 640).

С целью поднятия эффективности по данной линии работы необходимо продолжить проведение дополнительных мероприятий по профилактике преступлений, совершенных в состоянии опьянения, выявлению лиц, злоупотребляющих алкогольной продукцией, своевременной постановки их на учет и оказанию помощи в лечении от алкоголизма, а также выявлению нарушений антиалкогольного законодательства.

В 2014 года в ОПМ "Алкоголь" задействовано 36 сотрудников ОМВД России по Актанышскому району которыми осуществлено  отработка 26 населенных пунктов, из них 12 точек торговли по оперативно-значимой информации от граждан в соответствии с требованием Приказа МВД по РТ № 282-09. Реализовать вышеуказанную информацию не представилось возможным в виду отказа указанных лиц продавать спиртное. Всего с начало года выявлено – 41 факт незаконного оборота алкогольной продукции
Изъято - алкогольная продукция:

 

п/п

наименование спиртосодержащей продукции

объем в литрах

1.

водка

276,25

2.

пиво

29,5

3.

медицинский спирт

0,95

4.

спиртосодержащая жидкость

 "Красный перец" с содержанием спирта 75%

2,9

 

Всего:

309,6

 

 

   Реализация спирта в Актанышском районе за 2014 год: магазин ПО Актаныш расположенный в д.Актанышбашево и 4 случая реализации гражданами из своих хозяйств (д.Кузякино, с.Поисево, с.Тат.Суксы).

 

Преступность несовершеннолетних.

 

Анализ оперативной обстановки по линии несовершеннолетних в Актанышском районе показывает что, по итогам 2014 года на территории Актанышского муниципального района с участием 4 несовершеннолетними совершено 4 преступлений (2013г.-7). Участниками совершенных преступлений являются учащиеся технологического техникума и АСШ №2.

Так по итогам 2014 года выявлено 70 родителей ненадлежащие исполняющие обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей, которые привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ (2013г.-73). На профилактический учет в ПДН поставлено неблагополучных родителей- 24 (2013г.- 34 ). На конец отчетного периода на профилактическом учете состоят 41 неблагополучного родителя (2013г.-42). Лиц, не исполняющих обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей и жестоко обращающиеся с ними, не выявлено.

Выявлено 3 несовершеннолетних, не достигшими возраста привлечения уголовной ответственности, которые совершили 3 факта общественно опасных деяний (2013г.-1 ). Эти общественные опасные деяния данные подростки совершили впервые по месту жительство и учебы характеризуются положительно, проживают в благополучной семье. В центр временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей, лиц совершивших общественно-опасные деяния до достижения возраста уголовной ответственности не направлены, среди несовершеннолетних повторного общественно- опасного деяния не совершено.

По итогам 2014 года несовершеннолетних допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ не выявлено и на профилактическом учете в ПДН отдела МВД России по Актанышскому району подростков употребляющие наркотические и психотропные вещества не состоят.

         В дальнейшем необходимо активизировать профилактическую работу по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних:

-        организовать целевые рейды по выявлению фактов реализации несовершеннолетним алкогольной продукции и пиво;

-        организовать  работу по выявлению лиц и родителей  вовлекающих несовершеннолетних в совершении правонарушений;

-        продолжить работу по выявлению родителей  или законных представителей несовершеннолетних не исполняющих обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей;

-        вести работу  по выявлению преступлений по ст. 151; 156  УК РФ;

-        активизировать работу по выявлению лиц вовлекающих несовершеннолетних в употреблении спиртных напитков.

-        организовать работу по выявлению общественно-опасных деяний несовершеннолетними с последующим направлением их в ЦВСНП МВД по РТ.

 

Преступность в общественных местах, в том числе на улицах.

 

Немаловажной задачей, возложенной на органы внутренних дел, является обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах. Обеспечение общественного порядка, безопасности, уверенности граждан в своей защищенности перед уличной преступностью приобретает особую значимость для органов внутренних дел, так как в первую очередь от эффективности их решения складывается мнение населения о работе ОВД.

За 2014 года на улицах совершено 28 преступлений (АППГ -22) что на 27,3% больше. Их удельный вес от общего числа зарегистрированных преступлений составил 16,9% (АППГ- 10,5%).

Рост количества совершенных на улицах:

Øособо тяжких и тяжких преступлений - на 100.0%, с 0 до 6 (по РТ +2,6%);

Øпричинений тяжкого вреда здоровью - на 100.0%, с 0 до 1 (по РТ -15,8%);

Øизнасилований - на 100.0%, с 0 до 1 (по РТ +40,0%);

Øграбежей - на 100.0%, с 0 до 1 (по РТ -19,1%);

Øмошенничеств - на 100.0%, с 0 до 1 (по РТ +1,1%).

Снизилось количество совершенных на улицах краж - на 50,0% (в 2 раза), с 8 до 4 (по РТ -11,5%).

Раскрываемость преступлений, совершенных на улицах, составила 78,3% (по РТ - 39,9%). Она на 4,9% выше раскрываемости по категории (8 место).

Из числа расследованных преступлений выросло количество совершенных ранее совершавшими преступления - на 33,3%, с 6 до 8 (по РТ -5,9%).

На улицах Актанышского района совершено:

-     по 5 фактов по ст.ст. РФ112 УК РФ, 115 УК 158 УК РФ;

-     по 2 факта по ст.ст.111 УК РФ, 163 УК РФ, 167 УК РФ, 264 УК РФ;

-     по 1 факту по ст.ст.116 УК РФ, 119 УК РФ, 131 УК РФ, 161 УК РФ, 166 УК РФ.

            На улицах райцентра с.Актаныш всего совершено 12 преступлений, в деревнях и селах Актанышского района совершено 16 преступлений: д.Кирово – 2 факта, д.Казкеево – 2 факта, д.Такмаково – 2 факта, д.Аишево – 2 факта д.Алимово - 2 факта, в д.Масады, д.Чуганак, д.Буаз-Куль, д.Поисево, возле д.Качкиново, д. Улиманово – по 1 факту.

            Основная работа по обеспечению охраны общественного порядка на улицах и общественных местах отведено службе участковых уполномоченных полиции, которые совместно с членами ДНД ежедневно осуществляют охрану общественного порядка в р.ц. с. Актаныш с 19.00 до 22.00 часов.

            В целях недопущения нарушений общественного порядка и массовых драк осуществляется охрана общественного порядка в центральной дискотеке проводимой НКЦ "Яшьлек" с. Актаныш с участием большого количество молодежи с. Актаныш, близлежащих населенных пунктов и приезжих гостей (студентов). Наличие постоянного поста из числа офицерского патруля и членов ДНД в дни проведения дискотек позволяет осуществлять контроль за оперативной обстановкой и при его осложнении своевременного принятия мер для пресечения возможных правонарушений.

            В течении года по имевшейся информации проводились превентивные меры по недопущений групповых драк с привлечением большого количества  личного состава ОВД, что позволила избежать наступления общественно опасных последствии и положительно отразилось на оценке деятельности полиции со стороны населения и руководства района.

За 12 месяцев 2014 года сотрудниками отдела МВД России по Актанышскому району РТ выявлено 1190  административных правонарушений (2013г.-1526). Пресечено  119 факта  мелкого хулиганства (2013г.-126) и 585 нарушений за появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах (2013г.-635).

           В целях повышения эффективности исполнения постановлений, выдаваемых должностным лицом  отдела МВД России организована работа по взысканию с правонарушителей штрафных сумм, путем направления постановлений в структурные подразделения УФССП по Актанышскому району РТ. За год было направлено 295 постановлений.

           В целях обеспечения действенной профилактики преступности и соблюдения законности в деятельности органа внутренних дел по исполнению административного законодательства считать приоритетными направлениями на 1 квартал  2015 год:

-                   борьба с преступностью в сфере экономики, защиты всех форм собственности;

-                   борьба с незаконным оборотом  алкогольной и спиртосодержащей продукции;

-                   борьба с незаконным оборотом  наркотических средств.         

 

Для стабилизации обстановки в общественных местах, в том числе на улицах, необходимо продолжить усиление наружных нарядов, прежде всего за счет офицерского патрулирования, а маршруты экипажей ДПС в вечернее и ночное время приблизить к наиболее криминогенным участкам района.

Основной состав преступлений, совершенных в общественных местах, занимают корыстно-насильственные преступления против собственности - это разбои, кражи, угоны.

С целью стабилизации оперативной обстановки на улицах и в общественных местах, повышения эффективности работы нарядов задействованных в системе единой дислокации, необходимо:

-                   на основе анализа преступлений совершенных на улицах и в общественных местах, по времени и месту их совершения, по дням недели, с учетом сезонных изменений, вносить предложения по эффективной расстановки сил и средств наружных служб и внесению своевременных корректировок в планы единой дислокации;

-               дооборудовать места массового пребывания людей, оживленные улицы, спортивные объекты средствами видео-обзора и фиксации;

-                   активизировать работу участковых уполномоченных полиции по установлению с гражданами доверительных отношений для получения информации в отношении лиц, причастных к совершению преступлений указанной категории;

-                   систематически проверять на причастность к данным преступлениям подучетных лиц. Особое внимание уделить лицам, привлекавшимся к уголовной ответственности за аналогичные преступления, склонных к совершению преступлений, не имеющих постоянного источника доходов, а также лиц, в отношении которых имеется информация о том, что они занимаются скупкой имущества добытого преступным путем;

 

Обеспечение безопасности дорожного движения.

 

        Несмотря на проводимую работу, за 12 месяца 2014 года в районе зарегистрировано 45 ДТП (АППГ 42), при которых 16 человек погибли (АППГ 17), 62 получили телесные повреждения (АППГ 70). Тяжесть последствий ДТП 20,5% (АППГ 19,5%). Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годы» не выполнена.

            Основными целями массовых отработок является:

-                     пресечения грубых нарушений ПДД (управление транспортными средствами с признаками опьянения, выезд на полосу встречного движения, непредставление преимущества в движении пешеходам, перевозка детей без специальных детских удерживающих устройств, нарушение правил перевозки пассажиров, в том числе при осуществлении пассажирских перевозок общественным транспортом).

-                     выявление лиц, уклоняющихся от исполнения наложенных административных наказаний и привлечение их к ответственности.

            Из общего количества дорожно-транспортных происшествий:

Ø    на федеральной автодороги Москва-Уфа произошло 18 ДТП, при которых 9 человек погибли, 15 человек получили телесные повреждения (АППГ 9-8-11);

Ø    на территориальных дорогах района зарегистрировано 17 ДТП, при которых 6 человек погибли, 31 получили телесные повреждения (АППГ 25-9-47);

Ø    в населенных пунктах произошло 10 ДТП, при которых 1 человек погиб, 16 получили телесные повреждения (АППГ 6-0-9), из них по 1 факту д.Актанышбашево, д.Масады и д.Ст.Сафарово,д.Старое Балтачево; 6 фактов в с.Актаныш, при которых 1 человек погиб, 11 получили телесные повреждения (АППГ 4-0-4).

         Из 45 дорожно-транспортных происшествий 12 (27%) произошли по вине водителей транзитных транспортных средств, (из них 11 по вине водителей других районов Республики Татарстан и 1 по вине водителя другого субъекта (РБ), в результате которых 4 человека погибли,  13 получили телесные повреждения.

        Так же продолжается работа по реализации принципа неотвратимости наказания в части применения требований ч.1 ст.20.25 КоАП РФ. Так за 2014 год возбуждено 121  дел по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, по которым  в отношении 98 человек применено административное наказание в виде штрафа, 23 в виде административного ареста (АППГ 109-96-13 соответственно).

           В службу судебных приставов субъектов РФ в порядке ч.5 ст.32.2 КоАП РФ для исполнения постановления о наложении административного штрафа направлено 1012 постановлений вступившие в законную силу и неисполненные в установленный законом срок (АППГ 1500). Снижение допущено в связи с тем, что не исполненные постановления составленные в отношении нарушителей ПДД проживающих на территории Республики Татарстан, направляются УГИБДД МВД по РТ в электронной форме.

         На сегодняшний день в районе имеется 37 граждан имеющие не погашенные штрафы на сумму более 10 000 рублей, из них 3 по постановлениям вынесенными ГИБДД, 34 по постановлениям вынесенными мировыми судами. Из них с истекшим сроком оплаты 21 граждан. Взаимодействие с ОССП Актанышского района РТ организовано, ежемесячно проводятся сверки по оплате, по результатам которых при отсутствии сведений об оплате принимаются меры по взысканию.

         По выявлению грубых нарушений ПДД на сегодняшний день снижена выявляемость фактов управления тс в состоянии алкогольного опьянения с 229 на 150 (-34,4 %), в это же время рост ДТП с участием водителей в нетрезвом состоянии не допущено, все допущено 4 ДТП, в результате которых 2 человека погибли, 5 получили телесные повреждения (АППГ 7-4-10 соответственно), снижение ДТП на 28,6%. Данный факт стало возможным из-за упущения работы в данном направлении со стороны личного состава отделения ГИБДД, а так же ужесточения закона с 01.09.2013 года и изменений промиля с 0 до 0,16 мг/л (выявлено 20 фактов). 

Исполнение Распоряжения МВД по РТ №21-р от 07.02.2014 года.

        В целях стабилизации и повышения БДД на территории района, а также во исполнение распоряжения МВД по РТ №21-р от 07.02.2014 года, отделом МВД России по Актанышскому району с использованием максимального количества сил и средств отдела, еженедельно в аварийные дни проведено 44 мероприятия (рейды), по массовой проверке водителей на предмет пресечения грубых нарушений ПДД. В том числе с участием представителей СМИ 9, с участием представителей ФССП России 8.

        В ходе проведенных мероприятий всего пресечено 2337 нарушений ПДД, помещено 124 ТС на спец. стоянку, в СМИ освещено 18 мероприятий.

 

Организация расследования преступлений.

 

Организация работы по расследованию преступлений, изобличению лиц их совершивших, а также процессуальному закреплению полученных доказательств по каждому делу, с целью привлечения  виновных к уголовной ответственности, отводится ключевое место в деятельности органов предварительного следствия и дознания. В то же время, во втором полугодии текущего года, при  снижениии количества зарегистрированных преступлений, удалось добиться результатов увеличения результатов работы по их  расследованию.

 

Работа следствия.

 

За 2014 год в производстве следователей находилось 102 уголовных дел, что на 19.8 % ниже прошлого года.( АППГ-124). В расчете на 1 следователя - 25.5 (АППГ-31.0). С 93 до 73, то есть на 20.0 % сокращено число расследованных преступлений. С 44 до 23 снижено число приостановленных уголовных дел. Всего с обвинительным заключением в суд направлено 48 уголовных дел. (АПШ -49) Из них 14 по тяжким и особо тяжким преступлениям.(А1И И -14).Удельный вес приостановленных производством уголовных дел, к числу расследованных составил 31.0% (АППГ-47.3%) снижение на 17.3%. В связи с розыском приостановлено 1 уголовное дело, что на уровне прошлого года. Прокурором и судом на дополнительное расследование возвращено 0 уголовных дел (АППГ-0). С нарушением срока расследованы 3 уголовные дела (АППГ-3), прекращено 3 (АППГ-3).

Сохраняются проблемы в организации работы по тяжким преступлениям, в результате остались 3 нераскрытых преступлений.

За указанный период текущего года в порядке ст. 91-92 УПК РФ задержаны 3 подозреваемых, в совершении тяжких преступлений, в дальнейшем все заключены под стражу (АППГ-8).

Не на должном уровне была организована работа по возмещению материального ущерба, по оконченным уголовным делам - 55.4 % (АПП1 - 56.5%). Применялось наложение ареста на имущество, сумма наложенного ареста на имущество составило 505 000 рублей. Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия, а также, преступления совершенные в составе ОПТ и ПС выявлено и расследовано не было.

По всем уголовным делам в установленном законом порядке вносились представления. Использовались полномочия, предусмотренные ст. 17.7 КоАП РФ, в отношении руководителей, не принявших соответствующие меры, по устранению причин и условий способствовавших совершению преступления.

Изучение уголовных дел, приостановленных производством, показало на сохраняющиеся причины, не позволяющие набрать должных темпов работы, это:

Ø    недостаточная работа следственно-оперативных групп на месте происшествия «по горячим следам»;

Ø    не достаточное взаимодействие между службами предварительного следствия, уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции и других служб, слабое оперативное сопровождение уголовных дел по неочевидным преступлениям.

В целях стабилизации результатов работы необходимо:

Ø    продолжить контроль за своевременным выездом на места происшествий следственно-оперативных групп в полном составе и проведением по  «горячим следам» всего комплекса мер, направленных на раскрытие преступления, а также обеспечить своевременное возбуждение уголовных дел. (Повысить качество работы следственно - оперативных групп на местах происшествий);

Ø    усилить процессуальный контроль за расследованием уголовных дел, направляемым в суд, обратив особое внимание на его качество, с целью недопущения возврата на дополнительное расследование;

Ø    дополнительно проанализировать организацию раскрытия преступлений по « горячим следам», взаимодействие между службами при раскрытии преступлений;

Ø    при наличии достаточных оснований задерживать в порядке, предусмотренном ст. 91 УПК РФ лиц, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, принимать меры к избранию меры пресечения в виде заключения под стражу;

Ø    с целью выявления соучастников преступлений, связей, мест хранения похищенного имущества проводить целенаправленную работу в отношении фигурантов уголовных дел по проверке на причастность к совершению «серийных» и ранее совершенных преступных посягательств;

Ø    продолжить целенаправленную работу по сокращению удельного веса приостановленных производством дел;

Ø    инициировать рассмотрение при начальнике отдела проблемных вопросов, организации взаимодействия служб в раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений и расследований уголовных дел.

 

Работа дознания.

 

            За истекший период группой дознания принято 69 уголовных дел АППГ-117 (-48), из них в суд направлено 37 уголовных дел, АППГ-63 (-26), 1- уголовное дела прекращено в следствие акта амнистии. За этот период фактов возврата прокурором уголовного дела для пересоставления обвинительного акта не имеется АППГ-0 (0), имеется 3 факта возврата для дополнительного дознания АППГ - 1(+2). По данному факту была проведена служебная проверка, начальник группы дознания за допущенное нарушение, обсуждено на заседании комиссии по служебной дисциплине.

            За 2014 год в СО при отдела МВД России по Актанышскому району и Тукаевский МРСО СУ СК по подследственности передано 7 уголовных дел АППГ - 11 (-4). За текущий период фактов прекращения уголовного дела не допущено. За 12 месяцев 2014 года группой дознания в виду не установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого приостановлено без повторных 19 уголовное дело, АППГ- 32 (-13).

            Раскрыто группой дознания всего 1 преступление, АППГ-2(-1). Выявлено дополнительных 0 эпизодов АППГ-1 (-1)

            За 12 месяцев 2014 года сумма ущерба по преступлениям о хищениях, расследованным группой дознания составила 144 631 рублей, сумма ущерба по преступлениям о других преступлениях, расследованным группой дознания составила 151000 рублей. Сумма ущерба, причиненный в результате преступлений и возвращенного во время дознания до направления уголовного дела в суд, составило 165 595 рублей (56 %), не возмещено 130 036 рублей (44 %).

Группой дознания по всем уголовным делам внесены представлений по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Группой дознания по всем уголовным делам внесены представлений по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений.

С учетом изложенного и в целях улучшения качества работы, повышения эффективности деятельности дознания  на 1 полугодие 2015 года поставлены следующие задачи:

-     принятие предусмотренных уголовно-процессуальным законом мер по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений, обеспечение качественного расследования уголовных дел и направления их в суды;

-     соблюдение  законности при возбуждении  и расследовании уголовных дел; 

-     соблюдение законности при рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях, вынесении постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел;

-     принятие мер по предупреждению нарушений учетно-регистрационной  дисциплины;

-     по каждому оконченному производством уголовному делу в установленном законом порядке вносить в соответствующие органы  представления о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений, наладить обратную связь адресатов представлений, в частности, получение информации о принятых мерах реагирования на данное представление;

-     принятие мер по совершенствованию взаимодействия с  другими подразделениями  в вопросах раскрытия преступлений и розыска лиц  их совершивших,

-     обеспечить полное возмещение материального ущерба в процессе расследования уголовных дел.             

      

Работа с личным составом.

 

По штату - 64 единицы, некомплект на 22.12.2014 составляет - 4 ед. или 5,8 % (АППГ - 3 ед.), в том числе:

- начальник ОУР - 1 ед.

- оперуполномоченный ГЭБ и ПК (кандидат имеется);

- старший инспектор по НИАЗ (кандидат имеется);

- полицейский ИВС – 1 (кандидат имеется).

            Проходят службу 25 сотрудников (41,7%), имеющих высшее образование, из них с высшим юридическим – 18 (30%), со средним специальным образованием - 31(51,6%), из них с юридическим - 27(45%).

Основной костяк личного состава имеет практический опыт работы от 3 до 10 лет- 41% и от 10 до 20 лет - 47 %.

Организация морально-психологической подготовки, наставничества и работа с сотрудниками, нуждающимися в психолого-педагогическом внимании, соответствует предъявляемым требованиям.

Несмотря на проводимую работу по укреплению служебной дисциплины и законности, положительных результатов не достигнуто. За 12 месяцев 29 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности (АППГ – 15), удельный вес нарушителей служебной дисциплины составил 45,3%.

 

Состояние физической, огневой, служебной и правовой подготовки

 

Проведение профессиональной служебной и физической подготовки с личным составом определено приказом начальника отдела № 42 от 17 января 2014 года, этим приказом издано 8 учебных групп по направлениям служебной деятельности.

 Занятия по служебной подготовке проводились согласно расписания занятий по профессиональной служебной, физической и морально – психологической подготовке. 

В связи с окончанием учебного года, с целью определения профессиональной подготовленности личного состава и проверки сотрудников на профессиональную пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия издан приказ начальника отдела о создании комиссии для определения уровня профессиональной подготовленности. В период с 10 по 14 ноября 2014 года проведены итоговые занятия с принятием зачетов: по правовой, служебной, огневой и физической подготовкам.

Занятия по физической подготовке проводятся согласно расписанию занятий из расчета 2 часа в неделю по субботам с 09.00 до 11.00 ч. В текущем году были организованы занятия по физической подготовке с личным составом в СК "Иман". В конце каждого квартала организован прием зачетов по физической подготовке: для сотрудников полиции – по уровню владения боевыми приемами борьбы, в также по сумме набранных баллов при выполнении двух контрольных нормативов: упражнение на силу и челночный бег, для остальных сотрудников – по уровню владения боевыми приемами борьбы, а также по количеству набранных баллов при выполнении одного контрольного норматива: одно из упражнений на силу или челночный бег.

 В ноябре 2014 года приняты итоговые зачеты по физической подготовке. Всего сдавало 49 сотрудников, что составляет 80 % личного состава (подразделения полиции – 95%, остальные службы – 83%). Неудовлетворительную оценку получили службы: группа обслуживания, ОУР, СО. Общая оценка по физической подготовке «удовлетворительно».

Занятия по огневой подготовке (практические стрельбы) согласно расписанию занятий, запланированы ежемесячно. В текущем году проведено 11 стрельб, из них: АКСУ -1, ПМ - 10 стрельб.

В ходе проверки у личного состава приняты зачеты по теоретической и практической части огневой подготовки.

Всего стреляли 49 сотрудников, что составляет 80% личного состава. Неудовлетворительные оценки получили службы:

группа дознания;

-группа обслуживания СОГ;

- эксперт-криминалист.

Общая оценка по огневой подготовки «удовлетворительно».

Проводились зачеты по служебной подготовке - по контрольным тестам, по правовой и служебной подготовкам. Всего сдавало 49 сотрудников, что составляет 80 % личного состава.

Общая оценка отдела МВД России по Актанышскому району на основании оценок по физической, огневой, служебной и правовой подготовкам «удовлетворительно».

 

«Об итогах ОСД отдела за 6 месяцев 2014 года и о задачах на последующий период».

В сравнении с 2013 годом количество зарегистрированных преступлений, снизилось на 24,8%, со 105 до 79 в республике снижение преступности составило 9,8%.

Количество зарегистрированных преступлений небольшой тяжести составляет 46,8% от общего количества преступлений, это на 11,1% меньше показателя 2013 года. При этом следует отметить, что произошел рост процента расследованных преступлений как средней тяжести на 16,1%, с 57,8 до 73,9%, так и преступлений небольшой тяжести на 1,8%, с 86,4 до 88,2%.

За 6 месяцев 2014 года зарегистрировано 16 тяжких и особо тяжких преступлений, что на 128,6% больше чем АППГ (АППГ-7) (по РТ – 7,7%, в целом по категории отмечается снижение  на 13,4%). Процент расследованных тяжких и особо тяжких преступлений составил 92,3%, что на 10,5% больше показателей АППГ. (по РТ снижение  на 0,7%).

Особую тревогу вызывает, что в сельском районе за текущий год зарегистрированы 3 факта  умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, (АППГ-0).

По итогам 6 месяцев 2014 года было зарегистрировано 50 преступлений, за текущий период  количество преступлений против собственности снизилась на 8,0% и составляет  46 фактов (по РТ снижение на 7,9%). Общая раскрываемость имущественных преступлений повысилась на 18,5% и составила 76,7%. (по РТ + 2,2%).

Основной массив имущественных преступлений продолжают составлять кражи, их количество снизилось на 30,8%, с 39 до 27 (по РТ снижение на 10,4%). Процент раскрываемости данного вида преступлений составил 72,0% (АППГ-55,3).

За 6 месяцев 2014 года зарегистрировано 2 факта грабежей что на уровне АППГ.

В ряду наиболее опасных и распространенных преступлений, посягающих на интересы общества и права граждан, стоят разбои, совершаемые с целью завладения чужим имуществом. За 6 месяцев  2014 года  зарегистрировано 1 разбойные нападения, (АППГ-0). Не раскрытым остается разбой в отношении  оператора АГЗС Вахитова А.Ф.(УД № 357188 от 10.03.2014г. по п. в ч.4 ст.162 УК РФ)

Для повышения эффективности раскрытия грабежей и краж  сотовых телефонов в отделе сформирована база данных похищенных и утраченных телефонов, в которую внесены данные на 1057 сотовых телефонов. В течение дежурных суток данные о похищенном сотовом телефоне вносятся в ПК «ТОР».

        Несмотря на проводимую работу, за 6 месяца 2014 года в районе зарегистрировано 15 ДТП (АППГ 18), при которых 4 человека погибли (АППГ 8), 22 получили телесные повреждения (АППГ 31); 2012 год 18-2-21 соответственно. Тяжесть последствий ДТП 14,8 (АППГ 20,5). Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годы» не выполнена.

  Так на сегодняшний день с привлечением максимально возможных сил и средств отдела, в районе проведено 25 профилактических мероприятий, 8 из которых были освещены в СМИ: 2 в газете «Актаныш таннары», 2 на радио «Актаныш FM» и 4 на местном телевидении «Актаныш авазы», в ходе которых транслировались факты задержания водителей управлявшие тс в состоянии алкогольного опьянения, злостных не плательщиков административных штрафов за нарушения ПДД и факты ДТП.

В ходе проведения мероприятий было выявлено 1335 нарушений ПДД, в том числе 37 фактов управления тс в состоянии алкогольного опьянения, 75 факта перевозки детей без специальных детских удерживающих устройств, в отношении неплательщиков штрафов за нарушения ПДД составлено 33 материалов по ст.20.25 КоАП РФ, на специализированные стоянки помещено 48 транспортных средств.

На сегодняшний день в районе имеется 31 граждан имеющие неоплаченный штрафа свыше 1000 тысяч рублей. Даны материалы находятся на контроле руководства отдела и в взаимодействии с органами ССП принимаются меры по взысканию в установлены законом сроки. Работа в данном направлении налажена.

  По выявлению грубых нарушений ПДД на сегодняшний день снижена выявляемость фактов управления тс в состоянии алкогольного опьянения с 115 на 87, рост ДТП с участием водителей в нетрезвом состоянии не допущено, всего 2 ДТП (АППГ 2-1-6), в результате которых 1 человек погиб, 2 человека получили телесные повреждения. Данный факт стало возможным из за упущения работы в данном направлении со стороны личного состава

За 1 полугодие 2014 года с 70 до 55 отмечается снижение числа принятых к производству уголовных дел (-23.5%). Следовательно с 41 до 34 снизилось число расследованных преступлений ( - 17.5%). Вместе с тем с 15 до 18 выросло число уголовных дел направленных в суд ( +17.3). С 26 до 13 снизилось число приостановленных уголовных дел (-50%), их удельный вес к числу расследованных составил 38.2 % (АППГ -41.4 %). За указанный период в связи с розыском подозреваемого приостановлено 1 уголовное дело (АППГ-1). Возвращенные уголовные дела на дополнительное расследование прокурором и судом не имеются (АППГ-4). 4 дела расследовано в срок выше установленного УПК РФ, 3 из числа ранее приостановленных за неустановлением лица подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (АППГ-3). Всего прекращено производством 3 дела, одно из них по п.З ч. 1 ст. 27 УПК РФ вследствие акта об амнистии, одно по п.1 ч.1 тс. 24 УПК РФ за отсутствием события преступления, одно по п.2 4.1 ст. 24 УПК РФ да отсутствием состава преступления (АППГ-0). С 4 до 8 то есть на 50 % возросло число уголовных дел направленных в суд по тяжким и особо тяжким преступлениям.

На особом контроле находится работа по возмещению ущерба, причиненного преступными посягательствами. Так, за 1 полугодие 2014 г. причиненный материальный ущерб по уголовным делам, направленным прокурору района в порядке ст. 220 УПК РФ составил - 115 тыс. руб., возмещенный - 115 тыс. руб., что составляет 100% (АППГ-38.1%).

  За истекший период группой дознания принято 32 уголовных дел АППГ-64 (-32), из них в суд направлено 17 уголовных дел, АППГ-42 (-25). За этот период фактов возврата прокурором уголовного дела для пересоставления обвинительного акта не имеется АППГ-0, имеется 1 факт возврата для дополнительного дознания АППГ - 1. По данному факту была проведена служебная проверка, начальник группы дознания за допущенное нарушение, обсуждено на заседании комиссии по служебной дисциплине. За 1 полугодие 2014 года в СО при отдела МВД России по Актанышскому району и Тукаевский МРСО СУ СК по подследственности передано 5 уголовных дел АППГ - 5 (0). За текущий период фактов прекращения уголовного дела не допущено.

За 1 полугодие 2014 года группой дознания в виду не установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого приостановлено без повторных 3 уголовное дело, АППГ- 13 с повторными (без повторных 8), ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого приостановлено -4 уголовных дел, (АППГ-8).

В истекшем периоде текущего года в КУСП зарегистрировано 13471 (АППГ – 1561) заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из которых по 191 решения приняты в срок свыше трех суток (АППГ-167).

Всего в текущем году сотрудниками отдела вынесено 148 (АППГ-195) постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. За данный период из прокуратуры района поступило  2 представления о нарушениях УРД. По всем фактам нарушений проведены служебные проверки и сотрудники, допустившие нарушения привлечены к дисциплинарной ответственности.

 

В сложившейся ситуации особую актуальность имеют проблемы борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. За 6 месяцев 2014 года зарегистрировано 1 преступление, связанное с незаконным оборотом огнестрельного оружия (АППГ -1).

В ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками отдела проверены соблюдение законности оборота оружия организациями, учреждениями и гражданами имеющих оружия по месту жительства. 62 %  владельцев оружий проверены и все показатели занесены в базу данных. В ходе проверок выявлено 7 (АППГ – 12) административных правонарушений. Всего зарегистрировано 7 фактов изъятия оружия (АППГ- 10). Сотрудниками изъято 7 охотничьих гладкоствольных оружий, 28 спортивных патронов калибра 5,6 мм..

Во взаимодействии с администрацией района, руководителями транспортных предприятий, предприняты меры по предупреждению террористической угрозы, спланированы и проводятся оперативно-разыскные и специальные технические мероприятия по установлению лиц, причастных к диверсионно-террористическим акциям. Проводятся мероприятия по противодиверсионной защите охраняемых объектов.

Работа сотрудников отдела по обеспечению экономической безопасности, а следовательно и социальной стабильности в обществе, в особенности в разрезе антикоррупционной государственной политики в настоящее время носит наиболее актуальный характер и находится под пристальным вниманием общественности.

На сегодняшний день выявление экономических преступлений является одним из приоритетных направлений. За 6 месяцев 2014 года по данной линии выявлено 3 преступления экономической направленности (АППГ-4).

          За отчетный период 2014 года не выявлены факты присвоения имущества в крупном размере, взяточничество и налоговые преступления.

 Одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел остается борьба с незаконным оборотом наркотиков и психотропных средств.

За 6 месяцев 2014 год преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, не зарегистрировано.

На сегодняшний день на оперативном учете отдела МВД России по Актанышскому району, как лица, незаконно употребляющие наркотические средства состоит 4 человека, а на официальном 2 человека. За истекший период 2013 года по подозрению в употреблении наркотических средств в Актанышскую ЦРБ было направлено 20 человек, результаты тестирования отрицательные.

С 6 до 5, или на 16,7% сократилось количество находившихся в розыске лиц, подозреваемых в совершении преступления (по РТ -8,3%).

По розыску преступников: всего в розыске находилось 6 преступников, разыскано 4, что составило 80,0% (2013г. - 66,0%), что на 13,3% выше, чем АППГ.  Он на 25,6% выше  среднего значения по категории. 

  Находилось в розыске 3 без вести пропавших и 3 дел по установлению личности неопознанных трупов.

Из причин несвоевременного установления личностей трупов является невозможность их установления в связи со скелетированием, отсутствием каких-либо приметов и обнаружение трупов вне мест проживания людей.

Современные условия предъявляют особые требования к работе участковых уполномоченных полиции. Ведь ключевым звеном в профилактике правонарушений являются именно участковые, они всегда являлись самыми близкими к населению представителями ОВД.

Основным показателем в работе и профилактике правонарушений среди населения является раскрытие преступлений. Участковыми уполномоченными по итогам 2 квартала 2014 года раскрыто 30 преступления, что ниже  показателей 2013 года на 13 преступлений. Удельный вес от общего числа расследованных преступлений составил 50,8%.

Для охраны общественного порядка в районном центре, содействию в обеспечении правопорядка при проведении массовых общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий привлекаются члены ДНД.

  С 18 до 10, или  на 44,4% сократилось количество расследованных преступлений, совершенных на бытовой почве. Удельный вес от общего количества расследованных преступлений составил 16,9%, что на 1,2% больше среднего значения категории.

Расследовано меньше   преступлений совершенных на бытовой почве:

побоев и истязаний - на 42,9%, с 7 до 4

угроз убийством - на 50,0%, с 10 до 5.

  Проводится профилактическая работа по недопущению пьянства. В районе действует Решение Совета Актанышского муниципального района № 8-04 от 23.07.11г. об определении мест, в которых запрещается продажа алкогольной продукции. По данному решению была запрещена продажа алкогольной продукции в 10 торговых точках.

За отчетный период незначительно  выросло количество выявленных правонарушений по ст. 20.21 КоАП РФ (распитие, появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения). За первое полугодие 2014 года выявлено 371 нарушений (АППГ- 350).

На 3 квартал 2014 года поставлены конкретные задачи по активизации работы в данном направлении, работа по недопущению преступлений совершаемых в состоянии алкогольного опьянения будет продолжена.

С целью поднятия эффективности по данной линии работы необходимо продолжить проведение дополнительных мероприятий по профилактике преступлений, совершенных в состоянии опьянения, выявлению лиц, злоупотребляющих алкогольной продукцией, своевременной постановки их на учет и оказанию помощи в лечении от алкоголизма, а также выявлению нарушений антиалкогольного законодательства.

За 6 месяцев 2014 года на территории района с участием несовершеннолетних совершено 3 преступления. (АППГ-0).

В целях снижения подростковой преступности проводится большая профилактическая работа в учебных заведениях совместно с заинтересованными органами и ведомствами. За отчетный период поставлено на профилактический учет ПДН –15 несовершеннолетних, на конец отчетного периода на профилактическом учете ПДН состоят 17 подростков. За 1 полугодие 2014 года было выявлено и поставлено на учет ПДН 16 неблагополучных семей (АППГ-20), на конец отчетного периода состоят на учете 46 неблагополучных семей (АППГ-39).

  Вместе с тем, инспекторами ПДН проводилась определенная работа в учебных заведениях района. Так за отчетный период 2013 года в общеобразовательных учреждениях района было прочитано 35 лекций на правовые темы.

По итогам 1 полугодие 2014 года всего проведено 21 рейдов, где выявлено 13 подростков, которые находились в ночное время в общественном месте. Родители данных подростков привлечены к административной ответственности по ст. 3.11.ч.1 КоАП РТ.

         За анализируемый период инспекторами ПДН отдела МВД России по Актанышскому району выявлено и привлечено к административной ответственности   51 (АППГ-84)  правонарушителя.

 За 6 месяцев 2014 года привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (не исполняющие обязанности по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей) всего 43 родителей.

         За 6 месяцев 2014 года на улицах района совершено 14 преступлений, что на 27,3% больше, (АППГ-11), их удельный вес в общей структуре преступности составил 17,7.

Раскрываемость преступлений, совершенных на улицах, составила 87,5% (по РТ -42,3%), она на 11,6% выше раскрываемости по категории.

Не может не беспокоить то обстоятельство, что в первом полугодии 2014 года зарегистрирован значительный рост преступности в общественных местах. В общественных местах зарегистрировано 26 преступлений (АППГ-12). Их удельный вес в общей структуре преступности составил 32,9%. Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах, составила 80,0% (по РТ – 42,6%), она на 3,3% выше  раскрываемости по категории.

Это высокие показатели за последние 5 лет: в 2010 году за аналогичный период совершено 10 преступлений в общественных местах, в 2011 году – не зарегистрировано, в 2012 году – 11, в 2013 году – 12.

Проведенный анализ совершенных преступлений в общественных местах показывает, что на рост преступлений  повлияло следующие факты:

Во первых было раскрыто серийные кражи совершенные в Актанышском ЦРБ, что дало рост совершенных краж на общественном месте   (3 факта два из выявлены в ходе следствия). 

Во вторых  выявленные по полученной информации в порядке Приказа № 282 МВД РТ 2014 году два факта вымогательства совершенные в прошлом году в Технологическом техникуме с. Актаныш

В третьих возбужденные  в 2014 году преступления совершенные прошлом году, по одному факту нанесения легкого вреда и кража денег из банкомата,  три факта мошенничества совершенные с января 2009 года по 2013 года (незаконное получения пенсии по инвалидности и оформления кредита).

В четвертых  выявленные в ходе расследования уголовного дела № 357178  по факту причинения средней тяжести вред здоровью Гикраминым новых фактов угона и вымогательства и один факт снятие денежных средств с похищенной банковской карты Ременниковой И.Г.

По времени совершения преступлений наибольшее количество совершено в  вечернее и ночное время суток с 18.00 до 24.00 совершено 13 преступлений (111 ч.1, 112 (3 факта), 115, 158, 163 (3 факта), 166, 167 и 264 (2 факта)). 7 преступлений совершено утреннее время с 06.00 до 12.00 часов и все семь кражи. 4 преступления совершенны в период с 12.00 до 18.00 часов, всего (112, 163 и 158 (2 факта). Наименьшее количество преступлении совершенны в период с 00.00 до 12.00 часов, всего одна кража.

За 6 месяцев 2014 года сотрудниками отдела МВД России по Актанышскому району РТ выявлено 935  административных правонарушений. Пресечено  59 факта  мелкого хулиганства, 371 нарушений антиалкогольного законодательства.

           В целях повышения эффективности исполнения постановлений, выдаваемых должностным лицом  отдела МВД России организована работа по взысканию с правонарушителей штрафных сумм, путем направления постановлений в структурные подразделения УФССП по Актанышскому району РТ. За 6 месяцев было направлено 39 постановлений.

Для стабилизации обстановки в общественных местах, в том числе на улицах, необходимо продолжить усиление наружных нарядов, прежде всего за счет офицерского патрулирования, а маршруты экипажей ДПС в вечернее и ночное время приблизить к наиболее криминогенным участкам района.

 

 

Доклад начальника отдела МВД России

по Актанышскому району 

Р.Р.Гайнетдинова о результатах оперативно-служебной

деятельности личного состава отдела 

по итогам девяти месяцев 2013 года

Уважаемый президиум!

Уважаемые руководители!

 

Благодаря принятым мерам, по основным  направлениям деятельности, в течении 9 месяцев 2013 года удалось улучшить показатели работы.

      Благодаря проведенной профилактической работе удалось добиться  снижения общего количества преступлений (с 208 до 167 )с одновременным увеличением процента расследования. (с 59,9 до 76,3%). Такая же обстановка наблюдается с тяжкими и особо тяжкими преступлениями (снижение на 39,3%,  с 28 до 17) процент расследования (с 76,9 до 91,7%). Если посмотреть по видам преступлений, то по всем видам имеем снижение количества зарегистрированных преступлений с одновременным значительным повышением процента расследования.

В основном снижение количества зарегистрированных преступлений связано со снижением количества краж на 31,4%, с 105 до 72, угонов АМТ на 80,0%, с 5 до 1, разбойных нападений на 66,7%, с 3 до 1.

В сравнении с 2012 годом количество зарегистрированных преступлений, снизилось на 19,7%,  в республике снижение преступности составило 10,3%.

Для сравнения с отдельными горрайорганами III категории:

-     Мензелинский ОМВД – показатель снижения общей преступности составил 5,4 % и составил 194 преступлений;

-     Муслюмовский ОМВД – снижение на 7,8 % и составил 95;

 

Вместе с этим необходимо отметить, что был допущен незначительный рост:

-     краж АМТ на 100% (с 1 до 2)

-     краж из квартир на 22,2% (с 9 до 11)

-     мошенничество на 100% (с 4 до 8)

-     хулиганство на 100% (с 0 до 1)

 

Динамика преступности (по видам):

 

ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

+/-

Убийства

1

3

2

1

1

 

УПТВЗ

5

1

3

7

1

-6

Кражи (все)

86

57

82

105

72

-33

в т.ч. из квартир

4

3

8

9

11

+3

в т.ч. из складов, баз и магазинов

9

6

3

3

1

-2

Грабежи (все)

4

8

4

4

4

 

Разбои (все)

0

1

1

3

1

-2

Совершено в общественных местах

19

24

9

18

18

 

в т.ч. на улицах

17

16

6

17

16

-1

Совершено в состоянии опьянения

44

50

52

43

60

+17

Совершено в группе

7

14

6

5

20

+15

Совершено ранее судимыми

34

33

33

28

39

+11

Совершено несовершеннолетними

3

3

3

7

4

-3

 

 

Анализируя структуру преступности, видно, что общий массив преступлений формируется за счет преступлений небольшой и средней тяжести. Количество зарегистрированных преступлений небольшой тяжести составляет 53,9% от общего количества преступлений, это на 7,9% больше показателя 2012 года. При этом следует отметить, что произошел рост процента расследованных преступлений как средней тяжести на 24,4%, с 37,9 до 62,3%, так и преступлений небольшой тяжести на 11,0%, с 71,8 до 82,8%.

Одним из приоритетных задач являлась организация раскрытия и расследования приостановленных преступлений данной категории. За текущий период процент расследованных тяжких и особо тяжких преступлений составил 91,7%, что на 14,8% больше показателей АППГ. (по РТ рост на 5,6%).

За прошедший период 2013 года, зарегистрировано 1 особо тяжкое преступление        (умышленное убийство)  что на 80% меньше чем АППГ.  (Гайнуллина А.А., неработающая, после совместного распития спиртных напитков нанесла удары кирпичом по голове сожителю – Халикову И.М., который скончался на месте).  

Одними из основных составов правонарушений, которые служат наиболее действенным рычагом по профилактике более тяжких уголовно наказуемых деяний являются преступления с двойной превенцией, предусмотренных ст. 115-117 УК РФ. Количество выявленных преступлений по итогам отчетного периода по сравнению с АППГ возросло, с 18 до 22.

Наибольшую долю в структуре преступности района занимают преступления против собственности и наряду с общим снижением  преступности, отмечается снижение  преступлений данной категории. По итогам 9 месяцев 2012 года было зарегистрировано 126 преступлений, за текущий период  количество преступлений против собственности снизилась на 29,4% и составляет  89 фактов (по РТ снижение на 14,1%). Общая раскрываемость имущественных преступлений повысилась на 18,3% и составила 62,2%. (по РТ - +3,0%). По сравнению с АППГ произошло снижение на 7,3% удельного веса преступлений против собственности - с 60,6 до 53,3 процента.

Меньше зарегистрировано: краж на 31,4% (с 105 до 72), краж из складов, баз и магазинов - на 66,7% (с 3 до 1), разбоев – на 66,7% (с 3 до 1), угоны - на 80,0% (с 5 до 1).

По итогам  9 месяцев 2013 года произошел рост на 100% мошенничеств (с 4 до 8), кражи АМТ (с 1 до 2), на 22,2%  кражи из квартир (с 9 до 11).

Основной массив имущественных преступлений продолжают составлять кражи, их количество снизилось на 31,4%, с 105 до 72 (по РТ снижение на 15,4%).

Процент раскрываемости данного вида преступлений составил 58,3% (АППГ-38,9).

     

Анализ хищений чужого имущества по предмету преступного посягательства показывает, что в их структуре значительное место занимают покушения на сотовые телефоны, деньги, предметы домашнего обихода, скот, бытовая техника, теле-видеоаппаратура и продукты питания, строительные материалы, сборочные единицы и детали, инструменты.

За 9 месяцев 2013 года возбуждено  12 уголовных дел по фактам кражи из хозяйств района, из них 3 по фактам краж скота.

1.    Уголовное дело №665688 от 24.01.2013 г по ст.158 ч.2 УК РФ по факту кражи 2 телят из животноводческой фермы ООО «Тан»  д. Азметьево. (Поисевская зона, вторник в ночное время)

2.    Уголовное дело №665700 от 28.02.2013 г по ст.158 ч.2 УК РФ по факту кражи 2 телят из животноводческой фермы ООО «Наратлы»  д. Чалманарат (Поисевская зона, в период с 22 января по 19 февраля 2013г. в ночное время)

3.    Уголовное дело №665730 от 26.04.2013 г по ст.158 ч.2 УК РФ по факту кражи 3-х телят из животноводческой фермы ООО «Агрофирма Актаныш» д.Усы (Поисевская зона, пятница, в ночь на 26 апреля 2013 г.)

В рамках исполнения требований Приказа МВД по РТ № 621-2012 года, еженедельно проводятся заслушивания по ходу расследования данных уголовных дел.

По населенным пунктам, как всегда самый большой удельный вес зарегистрированных преступлений приходится на Актанышское сельское поселение. Здесь зарегистрировано 58 преступления, что составляет приблизительно  треть  из всех совершенных на территории обслуживания, преступлений, Тюковском СП-12 преступлений,  Поисевском и Старотлякеевском СП – 11.

В сфере экономических преступлений  также имеются некоторые результаты. За истекший период  было выявлено 3 преступления экономической направленности (АППГ-3). Но вместе с тем, отсутствуют результаты работы по выявлению фактов присвоения, взяток и должностных преступлений.  Сотрудником  НЭБ и ПК в настоящее время выявлен и собран материал по факту мошенничества,  решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как отрицательный момент хотелось бы отметить, что за текущий год произошел рост  преступлений, совершенных  ранее судимыми с 28 до 39 Преступления, совершенные в состоянии опьянения также выросли (с 43 до 60).

По приоритетным направлениям, как борьба с незаконным оборотом наркотических средств, в текущем году  имеем нулевые результаты, вместе с тем велась профилактическая работа – было выявлено 3 административных правонарушения связанных с незаконным оборотом наркотиков и уничтожены дикорастущая конопля.  Из незаконного оборота изъята 1 единица огнестрельного оружия. По данному факту вынесено учетное постановление об отказе ВУД.

        

Обстановка в сфере обеспечения безопасности дорожного движения по итогам 9 месяцев 2013 года остается сложной, в районе зарегистрировано 36 ДТП (АППГ 39), при которых 13 человек погибли (АППГ 9), 64 получили телесные повреждения (АППГ 52). Тяжесть последствий ДТП 16,9 (АППГ 14,8). Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годы» не выполнена.

Рост количества ДТП:

-     по вине водителей - на 9,1%, с 33 до 36 (по РТ -8,6%);

-     по вине водителей в нетрезвом состоянии - на 25,0%, с 4 до 5 (по РТ +32,6%);

-     по вине индивидуальных владельцев АМТ - на 6,1%, с 33 до 35 (по РТ -13,0%);

-     с участием детей - на 16,7%, с 6 до 7 (по РТ +4,5%).

 

Снижение количества ДТП:

-     по вине пешеходов - на 100,0%, с 7 до 0 (по РТ -5,1%).

В ДТП погибли 13 человек, что на 44,4% больше, чем за АППГ (по РТ -0,8%).

Рост количества погибших при ДТП:

-     по вине водителей - на 62,5%, с 8 до 13 (по РТ +1,1%);

-     по вине водителей в нетрезвом состоянии - на 200,0% (в 3 раза), с 1 до 3 (по РТ +35,2%);

-     по вине индивидуальных владельцев АМТ - на 62,5%, с 8 до 13 (по РТ -3,0%).

Снижение количества погибших при ДТП:

-     по вине пешеходов - на 100,0%, с 1 до 0 (по РТ +2,4%);

-     с участием детей - на 100,0%, с 1 до 0 (по РТ -5,0%).

В ДТП ранено 64 человек, что на 23,1% больше, чем за АППГ (по РТ -13,3%).

Рост количества раненных при ДТП:

-     по вине водителей - на 36,2%, с 47 до 64 (по РТ -10,9%);

-     по вине водителей в нетрезвом состоянии - на 60,0%, с 5 до 8 (по РТ +26,3%);

-     по вине индивидуальных владельцев АМТ - на 34,0%, с 47 до 63 (по РТ -15,9%);

-     с участием детей - на 40,0%, с 5 до 7 (по РТ -5,3%).

Здесь необходимо отметить, что принятые нами меры недостаточны, поэтому в настоящее время активизированы мероприятия по пропаганде безопасности дорожного движения в школьных коллективах и пришкольных лагерях и в местном СМИ района.

 

      За 9 месяцев 2013 года в производстве находились 210 уголовных дел (АППГ-208), из них расследовано и направлено в суд 142 (АППГ-106). Приостановлено 44 уголовных дел, совершенные в условиях неочевидности (АППГ-71).

                      

Результаты по розыску преступников не на должном уровне. В отчетном периоде в розыск было объявлено 8 преступников (АППГ - 12), из которых разысканы – 4 (АППГ - 8)  50,0% (АППГ - 66,7%), остаток не разысканных – 4 (АППГ-4)преступников, также в розыск было объявлено 3 пропавших без вести граждан (АППГ - 8), разысканы – 0 (АППГ-5)  0,0% (АППГ – 62,5%), остаток не разысканных – 2 (АППГ - 3).

 

Благодаря проведенной профилактической работе количество преступлений, совершенных несовершеннолетними снизилось по сравнению с уровнем прошлого года с 7 до 4, удельный вес отобщего числа зарегистрированных преступлений составил 2,8 (АППГ-6,6) На сегодняшний день на учете в ОМВД состоят 16 подростков, 40 неблагополучных семей.

По итогам 9 месяцев 2013 года количество преступлений, совершенных на бытовой почве снизилась по сравнению с АППГ – с 36 до 23.

За 9 месяцев раскрыто по «горячим следам» 23 преступлений (13,8%), по РТ 9,2.

Принятыми мерами удалось навести порядок в учетно-регистрационной и статистической дисциплине.

В истекшем периоде текущего года зарегистрировано 2395 (АППГ –3050) заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из которых по 274 решения приняты в срок свыше трех суток (АППГ-278).

 

Доклад окончен.

 

Спасибо за внимание.

 

Доклад начальника отдела МВД России по Актанышскому району Р.Р.Гайнетдинова о результатах оперативно-служебной деятельности личного состава отдела

по итогам первого полугодия 2013 года 

 

Планируемый объем оперативно-служебных задач по результатам 1 полугодия 2013 года в целом выполнен.

Активное участие личный состав  принимал в обеспечении безопасности и поддержании общественного порядка при проведении политических, зрелищных и спортивно-массовых мероприятий, а также в операциях, проводимых на федеральном и республиканском уровне.  В результате проведенной работы не допущено происшествий, связанных с проявлениями терроризма и экстремизма.

В то же время необходимо отметить, что на более чем месяц, на  проведение Универсиады в г. Казани, были отвлечены значительные силы и средства ОМВД.  На основании проведенных корректировок в планах единой дислокации, и принятым профилактических  мерам, криминогенная обстановка в районе осталась стабильной и осложнения   криминогенной обстановки в районе не наблюдалось.

В целом же, оценивая результаты оперативно-служебной деятельности за 6 месяцев 2013 года, можно отметить, что отделу МВД России по Актанышскому району удалось удержать криминальную ситуацию под контролем. В сравнении с 2012 годом количество зарегистрированных преступлений, снизилось на 8,7%, со 115 до 105 в республике снижение преступности составило 8,3%.

Как всегда самый большой удельный вес зарегистрированных преступлений приходится на Актанышское СП. Здесь зарегистрировано 42 преступления, что составляет приблизительно  половину  из всех совершенных на территории обслуживания, преступлений,  в Старосафаровском СП - 6 преступлений,  Поисевском и Старо Тлякеевском СП – 5, Кировском- 4.

Анализируя структуру преступности, видно, что общий массив преступлений формируется за счет преступлений небольшой и средней тяжести. Количество зарегистрированных преступлений небольшой тяжести составляет 58,0% от общего количества преступлений, это на 12,1% больше показателя 2012 года. При этом следует отметить, что произошел рост процента расследованных преступлений как средней тяжести на 14,9%, с 42,9 до 57,8%, так и преступлений небольшой тяжести на 11,9%, с 74,5 до 86,4%.

За 6 месяцев 2013 года зарегистрировано 7 тяжких и особо тяжких преступлений (АППГ-18) (по РТ – 1,1%, в целом по категории отмечается снижение  на 19,3%).

Одним из приоритетных задач являлась организация раскрытия и расследования приостановленных преступлений данной категории. За текущий период процент расследованных тяжких и особо тяжких преступлений составил 81,8%, что на 6,8% больше показателей АППГ. (по РТ рост на 4,7%).

 

Преступления против личности.

 

Предупреждение преступлений против жизни и здоровья граждан одна из актуальных проблем борьбы с преступностью в районе. Оно является важным направлением деятельности ведущих служб органов внутренних дел, в первую очередь, уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции, следствия и других служб и подразделений.

В сравнении с 2012 годом количество зарегистрированных преступлений совершенных против личности, увеличилось на 31,0%, с 29 до 38, по РТ снижение преступности составило 13,4%.   Вместе с тем, необходимо отметить, что основная масса преступлений данной категории является превентивными преступлениями, выявленные самими сотрудниками. За истекший период текущего года зарегистрировано 2 преступления против личности, относящиеся к категории тяжких и особо тяжких преступлений.

За 6 месяцев 2013 года фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью не зарегистрировано, тогда как за 6 месяцев 2012 года было зарегистрировано 4  факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

 

Преступления против собственности.

 

Наибольшую долю в структуре преступности района занимают преступления против собственности и наряду с общим снижением  преступности, отмечается снижение  преступлений данной категории. По итогам 6 месяцев 2012 года было зарегистрировано 70 преступлений, за текущий период  количество преступлений против собственности снизилась на 28,6% и составляет  50 фактов (по РТ снижение на 14,1%). Общая раскрываемость имущественных преступлений повысилась на 10,7% и составила 58,2%. (по РТ - +3,0%).

Особую тревогу вызывает, что в сельском районе за текущий год зарегистрированы 3 факта уничтожения чужого имущества путем поджога.

Основной массив имущественных преступлений продолжают составлять кражи, их количество снизилось на 35,0%, с 60 до 39 (по РТ снижение на 13,9%).

Процент раскрываемости данного вида преступлений составил 55,3% (АППГ-40,0).

Анализ хищений чужого имущества по предмету преступного посягательства показывает, что в их структуре значительное место занимают покушения на сотовые телефоны и инструменты, деньги, предметы домашнего обихода, скот, черный металл, бытовая техника, теле-видеоаппаратура, строительные материалы, сборочные единицы и детали, инструменты.

За 6 месяцев 2013 года возбуждено  9 уголовных дел по фактам кражи из хозяйств района, из них 3 по фактам краж скота.

Территория района разделена на 3 административные зоны (Актанышская, Старобайсаровская и Поисевская). В свою очередь зоны поделены на 12 административных участков. За каждой административной зоной и участком закреплены сотрудники ОУР, УУП и ПДН.

В рамках исполнения требований Приказа МВД по РТ № 621-2012 года, еженедельно проводятся заслушивания по ходу расследования данных уголовных дел.

В текущем году в районе зарегистрировано 4 кражи, связанные с проникновением в жилища граждан, (АППГ-7). При этом процент расследованных преступлений данного вида также не высок и составил по итогам 6 месяцев 2013 года только 50%, что выше прошлого года на 10,0% % (АППГ – 40,0%).

Для профилактики квартирных краж необходимо продолжить профилактическую работу и рекламные акции с населением по средствам СМИ района, о необходимости принимать адекватные меры по защите собственности с использованием передовых охранных технологий.

За 6 месяцев 2013 года зарегистрировано 2 факта грабежей, тогда как за 6 месяцев 2012 году было зарегистрировано 4 факта грабежа.  

В ряду наиболее опасных и распространенных преступлений, посягающих на интересы общества и права граждан, стоят разбои, совершаемые с целью завладения чужим имуществом. За 6 месяцев  2013 года  разбойные нападения не зарегистрированы, (АППГ-2). Раскрываемость составила 50%  (АППГ – 100,0%).

Для повышения эффективности раскрытия грабежей и краж  сотовых телефонов в отделе сформирована база данных похищенных и утраченных телефонов, в которую внесены данныена 1419 сотовых телефонов.В течение дежурных суток данные о похищенном сотовом телефоне вносятся в ПК «ТОР».

Ежедневно наружные службы в целях профилактики и раскрытия преступлений нацеливались на проверку сотовых телефонов по ПК «ТОР». В целях контроля в суточной сводке дежурной части  ежедневно отражаются данные по проверке службами лиц, номерных вещей и автотранспорта. Ежесуточно наружными службами проверяются по «IMEI» номерам от 6 до 12 сотовых телефонов.

В современных условиях, важное значение приобретает разработка надежной системы первоначальных оперативно-розыскных мероприятий и неотложных следственных действий по раскрытию преступлений, дальнейшее совершенствование организационно-тактических форм деятельности дежурных частей, подразделения уголовного розыска, следственных, оперативно-технических и иных подразделений органов внутренних дел, участвующих в раскрытии преступлений «по горячим следам».

Как показывает анализ, недостатки в профилактике преступлений однотипны и сводятся в основном к следующим причинам:

-                   неполное выявление лиц, ведущих аморальный образ жизни и поведение которых свидетельствуют о возможности совершения ими уличных разбоев, а также отсутствие комплексного профилактического воздействия на них;

-                   недостатки в организации взаимодействия с общественностью по предотвращению уличных разбойных нападений и грабежей.

Для повышения эффективности работы в данном направлении необходимо во время проведения оперативно-профилактических мероприятий продолжить практику привлечения к охране общественного порядка сотрудников ЧОП и служб безопасности. Ежедневно на основе анализа оперативной обстановки выставлять дополнительные посты и наряды в наиболее криминогенных населенных пунктах района.

 

Противодействие незаконному обороту оружия.

 

В сложившейся ситуации особую актуальность имеют проблемы борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. За 6 месяцев 2013 года зарегистрировано 1 преступление, связанное с незаконным оборотом огнестрельного оружия (АППГ -2).

В ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками отдела проверены соблюдение законности оборота оружия организациями, учреждениями и гражданами имеющих оружия по месту жительства. 90 %  владельцев оружий проверены и все показатели занесены в базу данных. В ходе проверок выявлено 12 (АППГ – 9) административных правонарушений. Всего зарегистрировано 10 фактов изъятия оружия (АППГ- 6). Сотрудниками изъято 10 охотничьих оружий и 2 оружия самообороны.

В соответствии с Постановлением КМ РТ № 545 от 5 августа 1995 года добровольно сдано 8  единиц оружия (АППГ – 2).

 

Противодействие проявлениям терроризма, экстремизма и организованной преступности.

 

Во взаимодействии с администрацией района, руководителями транспортных предприятий, предприняты меры по предупреждению террористической угрозы, спланированы и проводятся оперативно-разыскные и специальные технические мероприятия по установлению лиц, причастных к диверсионно-террористическим акциям. Проводятся мероприятия по противодиверсионной защите охраняемых объектов.

Проанализирована оперативная обстановка на обслуживаемой территории и оценена степень террористической угрозы в районе. Налажено взаимодействие с региональными органами ФСБ РФ по РТ.

Организованных преступных групп и сообществ, в т.ч. образованных на этнической основе и занимающихся незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, на территории Актанышского муниципального района не зарегистрировано.

Перед регистрацией с вновь прибывшими лицами проводятся специальные беседы, после чего они подвергаются проверке по всем учетам ОВД, паспортные данные вводятся в БД ПК «ТОР». После регистрации в отношении данных лиц проводятся проверки, с использованием негласных и зашифрованных методов. Налажено взаимодействие в работе в данном направлении с соответствующими контролирующими органами и организациями, в том числе с ФСБ РФ по РТ. В отделе создана и постоянно накапливается надлежащая информационно-аналитическая база по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом в районе.

Регулярно проводятся проверки объектов особой важности, в том числе топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Актанышского муниципального района.

На территории Актанышского муниципального района лидеров и активных участников организованных групп и преступных сообществ не выявлено.

За 6 месяцев 2013 года преступления, совершенные в составе организованной группы не расследовались.

 

Противодействие преступлениям, совершаемым в сфере экономики.

 

Работа сотрудников отдела по обеспечению экономической безопасности, а следовательно и социальной стабильности в обществе, в особенности в разрезе антикоррупционной государственной политики в настоящее время носит наиболее актуальный характер и находится под пристальным вниманием общественности.

На сегодняшний день выявление экономических преступлений является одним из приоритетных направлений. За 6 месяцев 2013 года по данной линии работы имеются положительные результаты, выявлено 4 преступления экономической направленности (АППГ-1).

          За отчетный период 2013 года не выявлены факты присвоения имущества в крупном размере, взяточничество и налоговые преступления.

 Изучение материалов проверок, находящихся в производстве НЭБ и ПК отдела МВД России по Актанышскому району показало, что сохраняющиеся причины, не позволяющие набрать должных темпов работы.

        В целях стабилизации результатов работы НЭБ и ПК по выявлению тяжких экономических и коррупционных преступлений необходимо:

-                    активизировать   работу   по  выявлению преступлений общеэкономической направленности;

-                    инициировать рассмотрение при начальнике отдела проблемных вопросов   организации     взаимодействия служб по выявлению тяжких экономических преступлений;

-                   держать  на  постоянном  контроле состояние качества  и  интенсивности рассмотрения материалов, поступающих в производство НЭБ и ПК.

-                   держать на контроле поступления информаций согласно Приказу №282 от сотрудников других служб ОМВД России по Актанышскому району;

-                   лично    изучать   материалы    проверок   по    экономическим  составам    преступлений.

Работа по указанному направлению имеет огромную степень влияния на различные сферы не только экономической, но социальной жизни нашего общества, эта линия остается важнейшим направлением деятельности органов внутренних дел. Поэтому необходимо отнестись к этой задаче со всей серьезностью и  приложить все усилия по выполнению поставленных задач.

 

Противодействие незаконному обороту наркотиков.

 

Одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел остается борьба с незаконным оборотом наркотиков и психотропных средств.

За 6 месяцев 2013 год преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, не зарегистрировано.

На сегодняшний день на оперативном учете отдела МВД России по Актанышскому району, как лица, незаконно употребляющие наркотические средства состоит 4 человека, а на официальном 2 человека. За истекший период 2013 года по подозрению в употреблении наркотических средств в Актанышскую ЦРБ было направлено 15 человек (АППГ- 9), результаты тестирования отрицательные.

Оказать достойное сопротивление незаконному обороту наркотиков возможно, лишь объединив все усилия, как сотрудников правоохранительных органов, так и родительского и педагогического состава населения, публикацией ряда статей на эту тему, как правоохранительными органами района, так и администрацией районной больницы.

Как первые шаги к этому, можно провести собрания молодежи в школах, с привлечением опытных врачей наркологов, сотрудников специализирующихся по линии НОН, где с применением теле-видео аппаратуры практически объяснить о вреде наркотических веществ и их влиянии на организм.

 

Розыск преступников, без вести пропавших лиц и установление неопознанных трупов.

 

С 10 до 6, или на 40,0% сократилось количество находившихся в розыске лиц, подозреваемых в совершении преступления (по РТ -10,6%).

По розыску преступников: всего в розыске находилось 6 преступников, разыскано 4, что составило 66,7% (2012г. - 50,0%), что на 16,7% выше, чем АППГ.  Он на 6,7% выше  среднего значения по категории. 

            Находилось в розыске 3 без вести пропавших и 5 дел по установлению личности неопознанных трупов.

За 6 месяцев 2012 года установлена личность 1 трупа. Из причин несвоевременного установления личностей трупов является невозможность их установления в связи со скелетированием, отсутствием каких-либо приметов и обнаружение трупов вне мест проживания людей.

 

Деятельность участковых уполномоченных полиции.

 

Современные условия предъявляют особые требования к работе участковых уполномоченных полиции. Ведь ключевым звеном в профилактике правонарушений являются именно участковые, они всегда являлись самыми близкими к населению представителями ОВД.

Основным показателем в работе и профилактике правонарушений среди населения является раскрытие преступлений. Участковыми уполномоченными раскрыто 44 преступления, что выше показателей 2012 года на 18 преступлений. Удельный вес от общего числа расследованных преступлений составил 41,9%.

Для охраны общественного порядка в районном центре, содействию в обеспечении правопорядка при проведении массовых общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий привлекаются члены ДНД.

Еженедельно руководитель ДНД и руководители организаций и предприятий принимают участие в совещаниях при главе администрации Актанышского муниципального района, в ходе которых разрешаются возникающие вопросы.

 

Бытовая преступность.

 

               С 19 до 18, или  на 5,3% сократилось количество расследованных преступлений, совершенных на бытовой почве. Удельный вес от общего количества расследованных преступлений составил 19,6%, что на 8,5% больше среднего значения категории.

Допущен  рост  преступлений совершенных на бытовой почве:

-     побоев и истязаний - на 16,7%, с 6 до 7

-     угроз убийством - на 25,0%, с 8 до 10.

Бытовые преступления, как правило, совершаются в вечернее время суток и преимущественно в будние дни. Из общего числа потерпевших, больше половины являются родственниками правонарушителей, чуть меньше — соседями. Полученные данные свидетельствуют также, что в отношении суп­ругов совершаются более тяжкие преступления, чем в отношении соседей. Установлено, что основным поводом к совершению правонарушений являются ссоры, возникающие на почве жилищно-бытового конфликта, либо семейных или иных родственных неурядиц.

 

Рецидивная преступность.

 

Статистика показывает, преступления совершают, как правило, лица, ранее судимые за аналогичные преступления и не имеющие постоянного источника дохода, т.е. те граждане, которые должны быть под постоянным присмотром и контролем.

За  2 квартал 2013 года незначительно возросло количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, на 11,1% с 18 до 20 фактов.Вместе с тем, удельный вес расследованных преступлений, совершенных данной категорией лиц, составил 21,7%, что на 7,3% меньше, чем за АППГ.

            Проводится работа по установлению административного надзора в рамках исполнения ФЗ № 64-ФЗ от 06 апреля 2011 года в отношении лиц, освобожденных из мест лишения и имеющие непогашенную в установленном законом порядке судимость.

Так по состоянию на 01.07.2013 года в отделе МВД России по Актанышскому району состоят 5 лиц, в отношении которых решением суда установлен административный надзор и установлены ограничения в соответствии со ст.4 ФЗ №64-ФЗ. Из них по инициативе ОВД административный надзор установлен в отношении 1 лица, по (материалы по административному надзору в отношении 3-х лиц направлены по новому месту проживания, в связи с переездом данных граждан).

 

Преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.

 

С 18 до 42, или на 133,3% возросло количество расследованных преступлений, совершенных в состоянии опьянения.

Удельный вес от общего количества расследованных преступлений составил 45,7%, что на 16,7% больше, чем за АППГ.

Несмотря на снижение общего количества преступлений, произошел рост следующих видов преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения: по ст.116 УК РФ – 11 преступлений, ст.119 УК РФ – 13 преступлений, ст.112 УК РФ – 3 преступления, ст.162 УК РФ – 1 преступление, ст.161 УК РФ – 1 преступление, ст.158 УК РФ – 8 преступлений, ст. 115 УК РФ – 2 преступления, ст.318 УК РФ – 1 преступление, ст. 118 УК РФ – 1 преступление, ст.213 УК РФ –1 преступление.

 

За 6 месяцев 2013 года был проделан анализ всех совершенных преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Больше всего преступлений совершено жителями:

-                   с. Актаныш – 11 прест. (ст.116 УК РФ – 5, ст.158 УК РФ – 2, ст.318 УК РФ– 2, ст.115 УК РФ – 1, ст.119 УК РФ - 1);

-                   д. Актанышбаш – 1 прест. (ст.119 УК РФ);

-                   д. Улиманово – 2 прест. (ст.116 УК РФ – 1, ст.119 УК РФ – 1);

-                   д.Азякуль- 2 прест. (ст.158 УК РФ-2);

-                   с. Старое Байсарово – 2 прест. (ст.112 УК РФ);

-                   с. Поисево – 2 прест. (ст.119 УК РФ-1, ст.116 УК РФ-1);

-                   д. Шайчурино – 3 прест. (ст.158 УК РФ-1, ст.119 УК РФ -1, ст. 116 УК РФ -1);

-                   д. Старое Зияшево – 1 прест. (ст.158 УК РФ);

-                   д. Старые Бугады – 1 прест. (ст.112 УК РФ);

-                   д. Чуганаково – 2 прест. (ст.112 УК РФ-1, ст.158 УК РФ-1);

-                   д. Чалманарат – 2 прест. (ст.115 УК РФ, ст.119 УК РФ);

-                   с. Кирова – 2 прест. (ст.158 УК РФ-2).

Кроме этого составлен список лиц, совершивших преступления в пьяном виде. Проведены заслушивания УУП по принятию профилактических мер в отношении данных граждан. В основном данные граждане  ранее уже привлекались к административной ответственности. Есть лица, которые привлекались к ответственности несколько раз. Несмотря на принимаемые в отношении них меры, продолжают совершаться преступления со стороны данной категории лиц.

Проводится профилактическая работа по недопущению пьянства. В районе действует Решение Совета Актанышского муниципального района № 8-04 от 23.07.11г. об определении мест, в которых запрещается продажа алкогольной продукции. По данному решению была запрещена продажа алкогольной продукции в 10 торговых точках.

За отчетный период допущено снижение на 69 по выявлению правонарушений по ст. 20.21 КоАП РФ (распитие, появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения). За первое полугодие 2013 года выявлено 366 нарушений (АППГ- 435).

На 3 квартал 2013 года поставлены конкретные задачи по активизации работы в данном направлении, работа по недопущению преступлений совершаемых в состоянии алкогольного опьянения будет продолжена.

С целью поднятия эффективности по данной линии работы необходимо продолжить проведение дополнительных мероприятий по профилактике преступлений, совершенных в состоянии опьянения, выявлению лиц, злоупотребляющих алкогольной продукцией, своевременной постановки их на учет и оказанию помощи в лечении от алкоголизма, а также выявлению нарушений антиалкогольного законодательства.

 

Преступность несовершеннолетних.

 

За 6 месяцев 2013 года на территории района с участием несовершеннолетних преступления не совершались (АППГ-3).

В целях снижения подростковой преступности проводится большая профилактическая работа в учебных заведениях совместно с заинтересованными органами и ведомствами. За отчетный период поставлено на профилактический учет ПДН –9 несовершеннолетних. Снято с профилактического учета всего учета – 9 (АППГ 8) , на конец отчетного периода на профилактическом учете ПДН состоят 14 подростков. За 1 полугодие 2013 года было выявлено и поставлено на учет ПДН 20 неблагополучных семей (АППГ-11), на конец отчетного периода состоят на учете 39 неблагополучных семей (АППГ-29).

Вместе с тем, инспекторами ПДН проводилась определенная работа в учебных заведениях района. Так за отчетный период 2013 года в общеобразовательных учреждениях района было прочитано 35 лекций на правовые темы.

По итогам 1 полугодие 2013 года всего проведено 21 рейдов, где выявлено 29 подростков, которые находились в ночное время в общественном месте. Родители данных подростков привлечены к административной ответственности по ст. 3.11.ч.1 КоАП РТ. Всего составлено 29 административных протоколов.

         За анализируемый период инспекторами ПДН отдела МВД России по Актанышскому району выявлено и привлечено к административной ответственности   84 (АППГ-48)  правонарушителя.

 За 6 месяцев 2013 года привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (не исполняющие обязанности по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей) всего 42 родителей (АППГ- 30).Также в текущий период выявлены и привлечены к административной ответственности по ст. 6.10 КоАП РФ (вовлечения несовершеннолетних в употребление спиртных напитков) 4 гражданина. (АППГ-2).

         В дальнейшем необходимо активизировать профилактическую работу по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних:

-        организовать целевые рейды по выявлению фактов реализации несовершеннолетним алкогольной продукции и пиво;

-        организовать  работу по выявлению лиц и родителей  вовлекающих несовершеннолетних в совершении правонарушений;

-        продолжить работу по выявлению родителей  или законных представителей несовершеннолетних не исполняющих обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей;

-        вести работу  по выявлению преступлений по ст. 151; 156  УК РФ;

-        активизировать работу по выявлению лиц вовлекающих несовершеннолетних в употреблении спиртных напитков.

-        организовать работу по выявлению общественно-опасных деяний несовершеннолетними с последующим направлением их в ЦВСНП МВД по РТ.

 

Преступность в общественных местах, в том числе на улицах.

 

Немаловажной задачей, возложенной на органы внутренних дел, является обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах. Обеспечение общественного порядка, безопасности, уверенности граждан в своей защищенности перед уличной преступностью приобретает особую значимость для органов внутренних дел, так как в первую очередь от эффективности их решения складывается мнение населения о работе ОВД.

За 6 месяцев 2013 года на улицах района совершено 11 преступлений, что на 10,0% или 1 факт больше, (АППГ-10), их удельный вес в общей структуре преступности составил 10,5.

Раскрываемость преступлений, совершенных на улицах, составила 84,6% (по РТ -36,8%), она на 4,3% выше раскрываемости по категории.

Не может не беспокоить то обстоятельство, что в первом полугодии 2013 года зарегистрирован незначительный рост преступности в общественных местах. В общественных местах зарегистрировано 12 преступлений (АППГ-11). Их удельный вес в общей структуре преступности составил 11,4%. Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах, составила 75,0% (по РТ – 39,0%), она на 4,4% ниже раскрываемости по категории.

Это высокие показатели за последние 5 лет: в 2009 году за аналогичный период совершено 12 преступлений в общественных местах, в 2010 году – 10 преступлений, в 2011 году – не зарегистрировано, в 2012 году – 11. Причинами такого положения явилось отсутствие наружного подразделения ППС, а также снижение результатов работы, направленных на профилактику данных преступлений.

За 6 месяцев 2013 года сотрудниками отдела МВД России по Актанышскому району РТ выявлено 857  административных правонарушений. Пресечено  82 факта  мелкого хулиганства, 12 нарушений антиалкогольного законодательства.

           К ответственности по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ (за неуплату штрафа в установленный законом срок) привлечено 78 правонарушителей (АППГ-34). По ст.20.21 КоАП РФ за 6 месяцев составлено 366 адм. протокола (АППГ- 435). Рассмотрено из них ОМВД 267 адм. протокола и оштрафовано на 26 700 рублей взыскано на сумму 24 100 руб. (АППГ- 18 700). Из них рассмотрено мировым судом 62 адм. протокола, 20 оштрафовано, 42 ареста.

           В целях повышения эффективности исполнения постановлений, выдаваемых должностным лицом  отдела МВД России организована работа по взысканию с правонарушителей штрафных сумм, путем направления постановлений в структурные подразделения УФССП по Актанышскому району РТ. За 6 месяцев было направлено 72 постановления.

           В целях обеспечения действенной профилактики преступности и соблюдения законности в деятельности органа внутренних дел по исполнению административного законодательства считать приоритетными направлениями на 3 квартал  2013 год:

-                   борьба с преступностью в сфере экономики, защиты всех форм собственности;

-                   борьба с незаконным оборотом  алкогольной и спиртосодержащей продукции;

-                   борьба с незаконным оборотом  наркотических средств.         

 

Для стабилизации обстановки в общественных местах, в том числе на улицах, необходимо продолжить усиление наружных нарядов, прежде всего за счет офицерского патрулирования, а маршруты экипажей ДПС в вечернее и ночное время приблизить к наиболее криминогенным участкам района.

Основной состав преступлений, совершенных в общественных местах, занимают корыстно-насильственные преступления против собственности - это разбои, кражи, угоны.

С целью стабилизации оперативной обстановки на улицах и в общественных местах, повышения эффективности работы нарядов задействованных в системе единой дислокации, необходимо:

-                   на основе анализа преступлений совершенных на улицах и в общественных местах, по времени и месту их совершения, по дням недели, с учетом сезонных изменений, вносить предложения по эффективной расстановки сил и средств наружных служб и внесению своевременных корректировок в планы единой дислокации;

-               дооборудовать места массового пребывания людей, оживленные улицы, спортивные объекты средствами видео-обзора и фиксации;

-                   активизировать работу участковых уполномоченных полиции по установлению с гражданами доверительных отношений для получения информации в отношении лиц, причастных к совершению преступлений указанной категории;

-                   систематически проверять на причастность к данным преступлениям подучетных лиц. Особое внимание уделить лицам, привлекавшимся к уголовной ответственности за аналогичные преступления, склонных к совершению преступлений, не имеющих постоянного источника доходов, а также лиц, в отношении которых имеется информация о том, что они занимаются скупкой имущества добытого преступным путем;

 

Обеспечение безопасности дорожного движения.

 

По итогам 6 месяцев 2013 года отделение ГИБДД отдела МВД России по Актанышскому району согласно Приказ УГИБДД МВД по РТ №189-2013г. «Об оценки эффективности деятельности подразделений ГИБДД У(О) МВД России по Республике Татарстан», в своей категории занимает 5 место.

        Несмотря на проводимую работу, за 6 месяца 2013 года в районе зарегистрировано 18 ДТП (АППГ 18), при которых 8 человек погибли (АППГ 2), 31 получили телесные повреждения (АППГ 21); 2010 год 15-2-25 соответственно. Тяжесть последствий ДТП 20,5 (АППГ 8,7). Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годы» не выполнена.

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом:

-                   3 произошли в результате нарушения правил расположения ТС на проезжей части, водитель не выбрав безопасную скорость для движения выехал на полосу встречного движения;

-                   3 произошли в результате нарушения правил скоростного режима, которые привели к опрокидыванию ТС;

-                   1 произошло в результате нарушения правил проезда перекрестков.

 

 Из общего количества дорожно-транспортных происшествий:

-                   на федеральной автодороге Москва-Уфа произошло 5 ДТП, при которых 5 человек погиб, 6 человек получили телесные повреждения (АППГ 4-1-6);

-                   на территориальных дорогах района зарегистрировано 9 ДТП, при которых 3 человека погибли и 20 получили ранения (АППГ 9-1-10);

-                   в населенных пунктах произошло 4 ДТП, при которых погибших нет, 6 человек получили телесные повреждения (АППГ 5-0-5), в том числе в с.Актаныш произошло 3 ДТП (АППГ 3), при которых погибших нет,  3 человек получили телесные повреждения (АППГ 3-0-3).

         По итогам 6 месяцев 2013 года зарегистрировано 18 ДТП, что на уровне АППГ (по РТ -10,7%).

            В целях стабилизации ситуации и последующего снижения дорожно­-транспортного травматизма в предстоящий период необходимо:

-       принять меры по реализации муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения, а также дополнительно привлекать лругие источники финансирования;

-       обеспечить координацию деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

-       активизировать контрольно-надзорную деятельность Госавтоинспекции, особенно по пресечению нарушений ПДД, являющихся основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий то есть нарушений скоростного режима, управление транспортным средством в состоянии опьянения.

-       принять меры по полному использованию возможностей Кодекса РФ об административных право нарушениях, особенно в части использования административного ареста.

-       в свете требований приказа УГИБДД МВД по РТ №283-2012r. принять меры по повышению эффективности работы отделения Госавтоинспекции;

-        усилить контроль за перевозчиками пассажиров.

-        своевременно принять меры по установлению и устранению мест концентрации ДТП.

 

Организация расследования преступлений.

 

Организация работы по расследованию преступлений, изобличению лиц их совершивших, а также процессуальному закреплению полученных доказательств по каждому делу, с целью привлечения  виновных к уголовной ответственности, отводится ключевое место в деятельности органов предварительного следствия и дознания. В то же время, во втором полугодии текущего года, при  снижениии количества зарегистрированных преступлений, удалось добиться результатов увеличения результатов работы по их  расследованию.

 

Работа следствия.

 

За 1 полугодие 2013 г.  в производстве следователей  находилось 70 уголовных дел, что на уровне аналогичного периода прошлого года.   Вместе с тем  с 42 до 41 сокращено число расследованных преступлений (- 2.4%).  С 22 до 26 выросло число  приостановленных уголовных дел (+ 18.2%). С 20 до 15 снизилось число уголовных дел направленных в суд (-25.0%).  Удельный вес  приостановленных производством уголовных дел к числу расследованных составил 63.4% (АППГ-52.4%), рост на 11.0%. В связи с розыском приостановлено 1 уголовное дело, что на уровне аналогичного периода прошлого года.

Сохраняются проблемы  в организации работы по тяжким преступлениям, в результате  осталось  2 нераскрытых таких преступлений:

С положительной стороны можно отметить  три оконченных  расследованием   дел в сфере экономики (АППГ-0) и  8 преступлений «прошлых лет» (АППГ-3).

         За указанный  период  текущего года  в порядке ст. 91-92 УПК РФ задержаны 2 подозреваемых,  в совершивший тяжкого преступления, в дальнейшем заключены под стражу.    

         Не на должном уровне  была организована  работа по возмещению ущерба, по оконченным уголовным делам -  38.1 % (АППГ-90.6%,- 52.5 %).

         Проводится определенная работа по профилактики преступлений. Всего внесено 38 представлении  по уголовным делам, из них  15 по оконченным     производством. Получено   20  ответов  на представления.  

        Проводится целенаправленная работа по привлечению  лиц к административной ответственности  по ст. 17.7 КоАП РФ.

        Преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия,  а также, преступлений совершенных в составе ОПГ и ПС выявлено и расследовано   не было.  

        В целях стабилизации результатов работы необходимо:

-      активизировать   работу   по  расследованию уголовных дел, направлению их в суды и сокращению удельного веса приостановленных производством дел;

-      держать  на  постоянном  контроле состояние качества  и  интенсивности   расследования уголовных дел;

-     обеспечить     личный    контроль    за    соблюдением    прав    и   свобод   участников     уголовного     процесса, состоянием    законности  на этапе  предварительного следствия;

-     по всем уголовным делам  в установленном законом порядке  вносить  представления, наладить обратную связь адресатов представлений;

-      обеспечить полное возмещение материального ущерба  в процессе расследования уголовных дел.

 

Работа дознания.

 

Группой дознания отдела МВД России по Актанышскому району за 6 месяцев 2013 года разрешено 70 материалов, из них 50 - постановления о возбуждении уголовного дела, 10 – постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 4 – материала направлены по подследственности и 3 материала направлены по подсудности, 3- материала по территориальности.

За истекший период группой дознания принято 64 уголовных дел АППГ-48 (+16), из них в суд направлено 42 уголовных дел, АППГ-23 (+19). За этот период фактов возврата прокурором уголовного дела для пересоставления обвинительного акта не имеется АППГ-2    (-2), имеется 1 факт возврата для дополнительного дознания АППГ – 1 (1).  По данному факту была проведена служебная проверка. Дознаватель за допущенное нарушение, обсуждено на заседании комиссии по служебной дисциплине. За 6 месяцев 2013 года в СО при отдела МВД России по Актанышскому району передано 5 уголовных дел АППГ – 2 (+3). За текущий период фактов прекращения уголовного дела  не допущено.

За 6 месяцев 2013 года группой дознания в виду не установления лица, подлежащего  привлечению в качестве обвиняемого приостановлено 8 уголовных дел, АППГ-11 (-3).

За 6 месяцев 2013 года сумма ущерба по преступлениям, расследованным группой дознания составила 60000 рублей. Сумма ущерба, причиненный в результате преступлений и  возвращенного во время дознания до направления уголовного дела в суд, составило 55000 рублей (91.6 %)

Группой дознания по всем уголовным делам внесены представлений по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений.

С учетом изложенного и в целях улучшения качества работы, повышения эффективности деятельности дознания  на 2 полугодие 2013 года поставлены следующие задачи:

-     принятие предусмотренных уголовно-процессуальным законом мер по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений, обеспечение качественного расследования уголовных дел и направления их в суды;

-     соблюдение  законности при возбуждении  и расследовании уголовных дел; 

-     соблюдение законности при рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях, вынесении постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел;

-     принятие мер по предупреждению нарушений учетно-регистрационной  дисциплины;

-     по каждому оконченному производством уголовному делу в установленном законом порядке вносить в соответствующие органы  представления о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений, наладить обратную связь адресатов представлений, в частности, получение информации о принятых мерах реагирования на данное представление;

-     принятие мер по совершенствованию взаимодействия с  другими подразделениями  в вопросах раскрытия преступлений и розыска лиц  их совершивших,

-     обеспечить полное возмещение материального ущерба в процессе расследования уголовных дел.            

      

Работа с личным составом.

 

Комплектование кадров

Штатная численность личного состава ОМВД составляет 63 единицы. Из них среднего и старшего начальствующего состава - 48 единиц, рядового и младшего начальствующего состава – 15 единиц (АППГ - 79).

По состоянию на 05.06.2013 г. некомплект составляет 3 единицы (заместитель начальника полиции (по ООП) – 1, полицейский ИВС – 1, помощник начальника ОМВД (по РЛС), что составляет 4,8 % (по МВД по РТ – 3,7 %).

В настоящее время на все вакантные должности подобраны  кандидаты, и документы находятся на стадии оформления.

В 2013 году уволены 3 сотрудника (АППГ - 3). Уволенных стажеров и прослуживших менее 1 года не имеется (АППГ - 0).

Текучесть кадров  в 2013 году составила 4,8 % (АППГ - 4,5 %), по МВД по Республике Татарстан - 2,6 %.

 

Работа по укреплению служебной дисциплины и законности

За истекший период 2013 года количество сотрудников, привлеченных к дисциплинарной ответственности, увеличилось в 1,5 раза, с 6 до 10. При этом удельный вес нарушений служебной дисциплины в отделе составил 16%, что в 3,1 раза больше среднего республиканского показателя – 5,2%.

Анализ состояния служебной дисциплины и законности показал, что в основном, к дисциплинарной ответственности привлекаются сотрудники за низкую исполнительскую дисциплину.

 

Управленческая деятельность.

 

Правовой основой деятельности отдела МВД России по Актанышскому району является Положение «Об отделе МВД России по Актанышскому району Республики Татарстан», утвержденное приказом МВД по РТ №389 от 25.07.2011 года. Данным положением регламентированы должностные обязанности начальника отдела.

Налажено тесное взаимодействие с прокуратурой района, согласно утвержденному плану, а при необходимости, проводятся и внеплановые совместные Координационные совещания, на которых рассматриваются проблемные вопросы охраны правопорядка, в основном по инициативе руководства отдела.

Ежедневно в 07.45 часов при приеме-сдаче дежурства начальником отдела рассматривается оперативная обстановка за сутки на обслуживаемой территории, изучаются материалы, зарегистрированные в КУСП, оценивается работа дежурного наряда, следственно-оперативной группы и других служб отдела по раскрытию преступлений и обеспечению охраны общественного порядка, ставятся задачи на предстоящие сутки.

В истекшем периоде текущего года в КУСП зарегистрировано 1561 (АППГ – 2002) заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из которых по 151 решения приняты в срок свыше трех суток (АППГ-163).

Всего в текущем году сотрудниками отдела вынесено 195 (АППГ-207) постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокурором района отменены 4 постановления  с одновременным возбуждением уголовного дела, (АППГ -1) По всем фактам нарушений проведены служебные проверки и сотрудники, допустившие нарушения привлечены к дисциплинарной ответственности.

За данный период из прокуратуры района поступило  2 представления о нарушениях УРД.

В целях повышения полноты и достоверности представляемой в ИЦ МВД по РТ статистической информации, обновлен состав межведомственной комиссии прокуратуры района и ОВД по проведению ежеквартальных сверок достоверности представленной статистической информации. В рамках деятельности данной комиссии ежемесячно начальником штаба  проводятся сверки с прокуратурой района, с федеральным судом и на участках мировых судей. По итогам проведенных сверок составляются акты с указанием выявленных расхождений. К сотрудникам, допустившим нарушения учетно-статистической дисциплины, принимаются меры дисциплинарного воздействия.

            В системе служебной подготовки с личным составом проведены  занятия по изучению требований нормативных и установочных документов, регламентирующих соблюдение учетно-регистрационной и статистической дисциплины.